เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (7)


ระดับชั้น : ป.6
การกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วน ให้น้องๆ ฝึกวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำและหาคำตอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ 1-2 รอบ

 2. ให้น้องๆ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

   2.1 โจทย์ให้หาอะไร
   2.2 โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง
   2.3 สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร (อะไรมากกว่า หรือน้อยกว่ากัน เพิ่มขึ้นหรือลดลง)
   2.4 จะหาคำตอบได้อย่างอย่างไร เพราะเหตุใด
   2.5 เขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้อย่างไร

 3. แสดงวิธีทำและหาคำตอบ

 4. พิจารณาว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด

 5. ตอบคำถามโดยเขียนทวนคำถามของโจทย์


จงแสดงวิธีทำของโจทย์ต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 26065
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155