ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
ประวัติศาสตร์
บทเรียน
แบบฝึกหัด
ภาษาไทย
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคลังความรู้หลักสูตรเก่า | ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์
   

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
 

1. จากหลักศิลาจารึก หลักที่ 2 กล่าวว่า เมืองสุโขทัยเดิม ก่อนสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัย มีผู้นำชื่อว่า ......................
     คำตอบ 
 

2. ศูนย์อำนาจการปกครองนครรัฐ ในสมัยพ่อขุนศรีนาวนัมถม อยู่บริเวณดินแดนสุโขทัย 2 เมือง คือ

1) ...........................

2) ...........................
     คำตอบ 
 

3. ในช่วง ปี พ.ศ.1780 มีบุคคลผู้นำจำนวน 2 คน ที่ร่วมมือกันขับไล่ขอมออกจากเมืองสุโขทัย และตั้งตนเป็นอิสระจากขอม คือ

1) ...........................

2) ...........................
     คำตอบ 
 

4. ปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัย คือ ..................................
     คำตอบ 
 

5. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระนามเดิมชื่อว่า ..............................
     คำตอบ 
 

6.
หน้า1 หน้า3
การสะท้อน มีสมบัติที่สำคัญ ดังนี้

 1. สามารถเลื่อนรูปต้นแบบทับภาพที่ได้จากการสะท้อนได้สนิท โดยต้องพลิกรูป


 2. เส้นสะท้อนแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมนัยกัน


 3. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนของส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่


เมื่อเรามองวัตถุในกระจกเงาราบ ผิวด้านหน้าของกระจกเงาราบจะเป็นเส้นสะท้อน แสงจากวัตถุจะตกกระทบกับกระจกเงาราบแล้วสะท้อนมายังตาของเรา การสะท้อนของแสงเป็นไปตามกฏของสเนลล์ คือ ขนาดของมุมตกกระทบเท่ากับขนาดของมุมสะท้อน สมองจะรับรู้ภาพที่ได้จากการสะท้อนซึ่งอยู่ไกลออกไปทางด้านหลังของกระจกเงาราบ เป็นระยะเท่ากับระยะจากวัตถุจริงถึงผิวด้านหน้าของกระจกเงาราบจากรูป

  แสงจากวัตถุไปตกกระทบที่กระจกเงา เรียกว่า รังสีตกกระทบ

  แสงที่สะท้อนจากกระจกเงาไปที่นัยน์ตา เรียกว่า รังสีสะท้อน

  เส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับผิวของกระจกเงา เรียกว่า เส้นปกติ

  มุมที่เกิดจากรังสีตกกระทบกับเส้นปกติ เรียกว่า มุมตกกระทบ i

  มุมที่เกิดจากรังสีสะท้อนกับเส้นปกติ เรียกว่า มุมสะท้อน r • ตัวอย่างการประยุกต์ของการสะท้อน


 • ในชีวิตประจำวันเราได้นำการสะท้อนและการสมมาตรไปใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น การส่องกระจก การตัดเสื้อผ้า การทำถุงมือและถุงเท้า การออกแบบลวดลายต่างๆ เป็นต้น

  นอกจากนี้ เรายังสามารถนำความรู้เรื่องการสะท้อน มาช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ดังตัวอย่าง  แบบฝึกหัดที่ 2


  1. จงหาพื้นที่โดยประมาณของรูปที่กำหนดให้


  3. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วมีสมบัติประการหนึ่งว่า เส้นตรงที่เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของด้านคู่ขนานจะตั้งฉากกับด้านคู่ขนานนั้นด้วย

  กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว จุด E และจุด F เป็นจุดกึ่งกลางของ ตามลำดับ

  จงใช้สมบัติดังกล่าวข้างต้นและการสะท้อน พิสูจน์ว่า
       คำตอบ 
   

  7. พระโอรสองค์เล็กของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่เข้าชนช้างชนะขุนสามชน มีชื่อว่า ................................
       คำตอบ 
   

  8. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช นับเป็นกษัตริย์ของกรุงสุโขทัย องค์ที่ ........ โดยทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. ......... ถึง พ.ศ. ......... และพระองค์ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
       คำตอบ 
   

  9. ในสมัยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงสุโขทัยนับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยพระองค์ขยายอาณาเขตไปได้อย่างกว้างขวาง ดังนี้

   ทิศเหนือ ขยายไปถึงเมือง .................

   ทิศใต้ ถึงเมือง .............................

   ทิศตะวันออก ถึงเมือง .........................

   และทิศตะวันตก ขยายไปถึงเมือง ......................
       คำตอบ 
   

  10. ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองราษฎรแบบ .................... มีการส่งเสริมการค้าการขายแบบ .................. ไม่เก็บภาษีด่าน
       คำตอบ 
   

  11. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. ...........
       คำตอบ 
   

  12. กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์พระร่วงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อว่า ........................
       คำตอบ 
   

  13. พระยาลิไท ทรงขึ้นครองอาณาจักรสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. ......... ถึง ปี พ.ศ. ...........
       คำตอบ 
   

  14. กษัตริย์ของกรุงสุโขทัยที่ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาในระหว่างทรงครองราชย์มีชื่อว่า ........................
       คำตอบ 
   

  15. พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ได้สร้างขึ้นสมัยของ .........................
       คำตอบ 
   

  16. ในสมัยของพระยาลิไท ได้มีการแบ่งจัดแบ่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

  1) .............................

  2) .............................
       คำตอบ 
   

  17. งานนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่พระยาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงนิพนธ์ไว้มีชื่อว่า .............................
       คำตอบ 
   

  18. กษัตริย์องค์สุดท้าย ในราชวงศ์พระร่วงที่ครองอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อว่า .........................
       คำตอบ 
   

  19. อาณาจักรสุโขทัยถูกแบ่งออกเป็น 2 แคว้น คือ แคว้นชากังราว และแคว้นสุโขทัย อยู่ในช่วงสมัยของกษัตริย์สุโขทัยที่มีชื่อว่า ............................
       คำตอบ 
   

  20. อาณาจักรสุโขทัย เป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเป็นอิสระในดินแดนสุวรรณภูมิและเจริญรุ่งเรืองมาได้ ........ ปี
       คำตอบ 
   
   
             
   
   
   
   
  ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
  จำนวนคนอ่าน 23780 คน
     
   

  © 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved