แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
 

1. จากหลักศิลาจารึก หลักที่ 2 กล่าวว่า เมืองสุโขทัยเดิม ก่อนสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัย มีผู้นำชื่อว่า ......................
  คำตอบ 
 

2. ศูนย์อำนาจการปกครองนครรัฐ ในสมัยพ่อขุนศรีนาวนัมถม อยู่บริเวณดินแดนสุโขทัย 2 เมือง คือ

1) ...........................

2) ...........................
  คำตอบ 
 

3. ในช่วง ปี พ.ศ.1780 มีบุคคลผู้นำจำนวน 2 คน ที่ร่วมมือกันขับไล่ขอมออกจากเมืองสุโขทัย และตั้งตนเป็นอิสระจากขอม คือ

1) ...........................

2) ...........................
  คำตอบ 
 

4. ปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัย คือ ..................................
  คำตอบ 
 

5. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระนามเดิมชื่อว่า ..............................
  คำตอบ 
 

6. ในช่วงสมัยที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองอาณาจักรสุโขทัย มีการทำสงครามกับเจ้าเมือง .............................. มีชื่อว่า ........................ ด้วยการชนช้างและช้างของพระองค์เพลี่ยงพล้ำ
  คำตอบ 
 

7. พระโอรสองค์เล็กของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่เข้าชนช้างชนะขุนสามชน มีชื่อว่า ................................
  คำตอบ 
 

8. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช นับเป็นกษัตริย์ของกรุงสุโขทัย องค์ที่ ........ โดยทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. ......... ถึง พ.ศ. ......... และพระองค์ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
  คำตอบ 
 

9. ในสมัยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงสุโขทัยนับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยพระองค์ขยายอาณาเขตไปได้อย่างกว้างขวาง ดังนี้

  ทิศเหนือ ขยายไปถึงเมือง .................

  ทิศใต้ ถึงเมือง .............................

  ทิศตะวันออก ถึงเมือง .........................

  และทิศตะวันตก ขยายไปถึงเมือง ......................
  คำตอบ 
 

10. ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองราษฎรแบบ .................... มีการส่งเสริมการค้าการขายแบบ .................. ไม่เก็บภาษีด่าน
  คำตอบ 
 

11. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. ...........
  คำตอบ 
 

12. กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์พระร่วงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อว่า ........................
  คำตอบ 
 

13. พระยาลิไท ทรงขึ้นครองอาณาจักรสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. ......... ถึง ปี พ.ศ. ...........
  คำตอบ 
 

14. กษัตริย์ของกรุงสุโขทัยที่ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาในระหว่างทรงครองราชย์มีชื่อว่า ........................
  คำตอบ 
 

15. พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ได้สร้างขึ้นสมัยของ .........................
  คำตอบ 
 

16. ในสมัยของพระยาลิไท ได้มีการแบ่งจัดแบ่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

1) .............................

2) .............................
  คำตอบ 
 

17. งานนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่พระยาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงนิพนธ์ไว้มีชื่อว่า .............................
  คำตอบ 
 

18. กษัตริย์องค์สุดท้าย ในราชวงศ์พระร่วงที่ครองอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อว่า .........................
  คำตอบ 
 

19. อาณาจักรสุโขทัยถูกแบ่งออกเป็น 2 แคว้น คือ แคว้นชากังราว และแคว้นสุโขทัย อยู่ในช่วงสมัยของกษัตริย์สุโขทัยที่มีชื่อว่า ............................
  คำตอบ 
 

20. อาณาจักรสุโขทัย เป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเป็นอิสระในดินแดนสุวรรณภูมิและเจริญรุ่งเรืองมาได้ ........ ปี
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : ประวัติศาสตร์
  เข้าชม : 50936
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155