เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย (4)


ระดับชั้น : ป.3


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

การเขียนจำนวนเงินมักเขียนให้มีหน่วยเป็นบาท และสตางค์ เราจึงเขียนโดยใช้จุดคั่นเพื่อให้ทราบว่าจำนวนเงินใดเป็นบาท เป็นสตางค์ ซึ่งอธิบายได้ว่า


เงิน 27 บาท 50 สตางค์ เขียนเป็น 27.50 บาท
  อ่านว่า ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์

เงิน 116 บา์ท เขียนเป็น 116.00 บาท
  อ่านว่า หนึ่งร้อยสิบหกบาท


จงเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด พร้อมคำอ่าน

1) 15 บาท 25 สตางค์ 2) 24 บาท 50 สตางค์
   
 
 
3) 55 บาท 75 สตางค์ 4) 128 บาท
   
 
 
5) 520 บาท 6) 328 บาท
   
 
 ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 4322
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155