รูปสามเหลี่ยม (10)


ระดับชั้น : ป.5


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า11
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  1. การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม

  2. การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม
ไปดูกรณีแรกกันเลยนะครับ...

1. เมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม
พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
=

ความกว้าง × ความยาว

พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ดังนั้น พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
=

× ความกว้าง × ความยาว

พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = × ความสูง × ความยาวของฐาน
หรือเขียนย่อๆ ว่า พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = × สูง × ฐาน

น้องๆ ลองหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้โดยใช้สูตรหน่อยนะครับ...

ต่อไปเป็นกรณีที่ 2 ครับ...

2. เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม
 
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = × สูง × ฐาน
  พื้นที่ กขค = × 3 × 12 ตารางเซนติเมตร
    = 18 ตารางเซนติเมตร
พื้นที่ กขค = × 4 × 9 ตารางเซนติเมตร
    = 18 ตารางเซนติเมตร
น้องๆ ลองหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้โดยใช้สูตรหน่อยนะครับ...
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 9551
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155