จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (10)


ระดับชั้น : ป.6การคูณและการหารจำนวนที่มีหลายหลัก
ทบทวนการคูณและการหาร


 การหารจำนวนที่มีหลายหลัก

การหาร หมายถึง การทำให้ลดลงครั้งละเท่าๆ กัน หรือการลบออกด้วยจำนวนเท่าๆ กัน หลายๆ ครั้ง จนผลลบเป็น 0 หรือผลลบน้อยกว่าตัวลบ สัญลักษณ์ที่ใช้ คือ "÷"

การหารจำนวนที่มีหลายหลัก เช่น 2 ÷ 92 , 65 ÷ 520 , 45 ÷ 1,125 , 23 ÷ 2,047 , 12 ÷ 10,068 เป็นต้น

หลักการหาร

 1. การหารมี 2 วิธี คือ วิธีการหารสั้นกับวิธีการหารยาว และผลของการหารนั้นจะได้การหารที่ลงตัวกับการหารที่ไม่ลงตัว


 2. การหาร เริ่มต้นจากตัวเลขในหลักซ้ายมือสุดก่อน แล้วจึงหารตัวเลขถัดไปทางขวามือตามลำดับ

ตัวอย่างการหารจำนวนที่มีหลายหลัก


วิธีการหารยาว
  1. การหารยาววิธีตรง เป็นการตั้งหารโดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลัก โดยหารในหลักทางซ้ายมือก่อน แล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือ

   ตัวอย่างโจทย์


  2. การหารยาววิธีลัด จะมีขั้นตอนการหารคล้ายกับการหารยาววิธีตรง แต่มีวิธีการคิดที่ง่ายกว่า ทำให้ไม่เสียเวลามากและคิดได้รวดเร็วขึ้น


  3. ตัวอย่างโจทย์  4. การหารสั้น มักใช้ในกรณีที่ตัวหารเป็นแม่สูตรคูณ
  ตัวอย่างโจทย์


  เพื่อทบทวนความเข้าใจ น้องๆ จงหาผลหาร ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
 • ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
  วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)

   เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   เข้าชม : 33913
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155