ความคิดที่หลากหลายของครู ในการเรียนการสอน (ตอนที่ 2)การคิดอย่างสร้างสรรค์คืออย่างไร ?

การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการคิดเพื่อให้ค้นพบสิ่งใหม่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการสร้างสิ่งใหม่ที่แปลกแตกต่างจากเดิม หรือไม่เคยมีมาก่อน มีความคล่องแคล่วในการคิด คิดคำตอบได้อย่างรวดเร็วสร้างคำตอบได้มากในเวลาที่จำกัด มีความยืดหยุ่นในการคิด คิดหาคำตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ ไม่ซ้ำกับความคิดทั่วไป

เพื่อให้เห็นแนวทางพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงขอเสนอตัวอย่างคำถามหรือคำสั่งที่ต้องใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

 • บอกประโยชน์ของไม้ไผ่มาให้มากที่สุด หรือประโยชน์ของสิ่งของอื่นใดมาให้มากที่สุด

 • ถ้าจะเปิดร้านขายอาหาร ร้านอาหารของท่าน จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง

 • ถ้าย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ ไปอยู่เพชรบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 • ออกแบบสิ่งของต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

 • ต่อภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์

 • หลังจากหนังเรื่องนี้ เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไร

 • ภาพ หรือเหตุการณ์นี้ ต้องการนำเสนออะไร

 • ให้คิดหาคำตอบที่มีความแปลกแตกต่างจากคำตอบที่มีอยู่ทั่วไป

 • ถ้าฝนไม่ตก 3 ปี จะเกิดอะไรขึ้น

 • จะทำผลงาน ชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์อะไร ให้มีความแตกต่างจากเพื่อนๆ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณคืออย่างไร ?

การคิดอยางมีวิจารณญาณ เป็นการคิดที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรองอย่างรอบครอบ มีเหตุผลเกี่ยวกับข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏ โดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเอง และข้อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้จากการแสวงหาความรู้หรือความจริง เพื่อนำไปสู่การสรุปและตัดสินใจอย่างสมเหตุผลว่าตัวเอง เชื่อ - ไม่เชื่อ เลือก - ไม่เลือก ทำ - ไม่ทำ มีขั้นตอนการคิดดังนี้

 1. ระบุปัญหาและทำความเข้าใจปัญหา

 2. ตั้งสมมติฐานคาดเดาคำตอบ

 3. รวบรวมและเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 4. พิจารณาความน่าเชื่อถือและเพียงพอของข้อมูลหลักฐานและแหล่งข้อมูล

 5. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม จัดลำดับ ฯลฯ ข้อมูล

 6. สรุป

 7. ตัดสินใจ
การคิดวิเคราะห์คืออย่างไร ?

การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดที่สามารถแยกสิ่งสำเร็จรูป ได้แก่ วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว หรือบรรดาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามหลักการหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้ เพื่อค้นหาความจริง หรือความสำคัญที่แฝงอยู่ภายใน มีขั้นตอนกาคิดดังนี้

 1. กำหนดสิ่งสำเร็จรูปสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวต้นเรื่อง เช่น ดิน น้ำ โคลงกลอนบทหนึ่ง รูปภาพ กราฟ บทความ เหตุการณ์ต่างๆ

 2. กำหนดคำถามหรือปัญหาเพื่อค้นหาเพื่อความจริงหรือความสำคัญต่างๆ เช่น ภาพนี้ หรือกราฟนี้ต้องการสื่อหรือบอกอะไร ที่สำคัญที่สุด

 3. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งที่กำหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ

 4. ค้นหาความจริงหรือความสำคัญที่กำหนด

 5. สรุปเป็นคำตอบ หรือตอบปัญหานั้นๆ
เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ จึงเสนอตัวอย่างคำถามหรือคำสั่งที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพฯ มีความสำคัญต่อการเป็นเมืองหลวงอย่างไร

 • โคลงบทนี้มีลักษณะใดที่เด่นชัด

 • จากเหตุการณ์นี้อะไรเป็นสาเหตุ

 • ลำต้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชอย่างไร

 • อะไรเป็นจุดอ่อนของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 • กลอนของสุนทรภู่มีอะไรเป็นจุดเด่นบ้าง

 • มีหลักในการพิจารณาคนดีอย่างไรบ้าง

 • ส่วนประกอบของบ้านที่สำคัญที่สุดคืออะไร

 • สมเด็จพระนเรศวรมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง

 • อาหารจานด่วนมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้าง

 • จากข่าวนี้มีอะไรเป็นข้อเท็จจริง มีอะไรเป็นความคิดเห็น

 • การทดลองที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

 • เราบำรุงโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เพราะอะไร

 • เชียงใหม่มีความสำคัญด้านใดแก่ภาคเหนือมากที่สุด
การคิดสังเคราะห์คืออย่างไร ?

การคิดสังเคราะห์ เป็นการคิดที่สามารถรวมสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากส่วนประกอบย่อยๆ ของเดิม เพื่อให้ได้สิ่งที่แปลกใหม่ไปจากเดิม เช่น ประดิษฐ์ วัตถุสิ่งของ เขียนเรียงความ วางแผน แต่งคำประพันธ์ วาดภาพ (การให้ผู้เรียนได้ทำผลงาน ชิ้นงานใดๆ ล้วนต้องใช้กระบวนการคิดสังเคราะห์ทั้งสิ้น)

เพื่อให้เห็นแนวทางพัฒนาการคิดสังเคราะห์ จึงขอเสนอตัวอย่างคำถามหรือคำสั่งที่ต้องใช้การคิดสังเคราะห์ดังนี้

 • ถ้าเปรียบเทียบสภาพการกู้ชาติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านกำลังทหาร กำลังใจ และสภาพบ้านเมืองใครใดมีโอกาสกู้ชาติได้สำเร็จมากกว่ากัน

 • ให้เขียนบทความ หรือเรียงความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 • กำหนดให้วางแผนทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

 • ให้ทำโครงงานหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง

 • ให้ออกแบบสิ่งของต่างๆ

 • ให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นหรือหัวเรื่องต่างๆ

 • ให้แต่งคำประพันธ์ เช่น โคลง หรือกลอน

 • ให้บรรยายภาพ หรือเรื่องตามความคิดเห็นของตนเอง

 • ให้ประดิษฐ์สิ่งของ

 • ให้ทำรายงาน
การทำงานของสมอง


สมองซีกขวา สมองซีกซ้าย
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา
จินตนาการ การวิเคราะห์
ดนตรี ศิลปะ การจัดระบบ
การคิดสังเคราะห์ การเห็นรายละเอียด
การเคลื่อนไหวและจังหวะ การเป็นเหตุผล
จิตใต้สำนึก การแสดงออก
การมองภาพรวม การคำนวณ
การทำหลายอย่างพร้อมกัน ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

  เรื่อง :
  เข้าชม : 1226
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155