การคิดเชื่อมโยงการคิดเชื่อมโยง

  • พืชกับแมลงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

  • ภูเขากับต้นไม้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

  • พูดถึงน้ำพริกกะปินึกถึงอะไรบ้าง

  • เลื่อยกับค้อนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

  • พระสงฆ์กับชาวบ้านมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

  • ชาวนากับสหกรณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร