รูปเรขาคณิต (7)


ระดับชั้น : ป.2


รูปและรูปทรงเรขาคณิต

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ความแตกต่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ

  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา โดยจะมีส่วนกว้างและส่วนยาว


  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา โดยจะมีส่วนสูง ส่วนกว้าง และส่วนยาว
จากนั้น น้องๆ มาดูความแตกต่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก


รูปวงกลมกับทรงกลม

ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม คือ

  • รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา


  • ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา
น้องๆ มาดูความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม เช่น กระดาษเป็นรูปวงกลม และลูกบอลเป็นทรงกลม


เมื่อดูตัวอย่างเข้าใจแล้ว ให้น้องๆ ตอบคำถามต่อไปนี้
จงเขียน ที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และเขียน ที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก


ให้น้องๆ Click! เพื่อดูคำตอบจงเขียน ที่รูปทรงกลม และเขียน ที่รูปวงกลม


ให้น้องๆ Click! เพื่อดูคำตอบที่มาข้อมูล : แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 3838
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155