การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง คือการอ่านคำประพันธ์ที่เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ที่มีฉันทลักษณ์ หรือแบบแผนในการแต่งเฉพาะแบบ

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอ่านได้ 2 แบบ คือ

 1. การอ่านบทร้อยกรองแบบอ่านออกเสียงปกติ

 2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ
ในบทเรียนนี้จะกล่าวเฉพาะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ คือออกเสียงธรรมดาเหมือนเสียงพูด ส่วนการอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะจะแยกกล่าวในบทต่อไป

การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ

การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ คือการอ่านเหมือนเสียงพูดธรรมดา ยึดหลักการอ่านเช่นเดียวกันกับการอ่านบทร้อยแก้ว คือ

 1. อ่านให้น่าฟัง

 2. อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี หรือถูกต้องตามความนิยม

 3. อ่านให้ชัดเจน

 4. อ่านมีจังหวะ

 5. อ่านได้คล่องแคล่ว
แต่การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากการอ่านบทร้อยแก้วโดยทั่วไป ดังนี้

 1. จังหวะในการอ่าน คำประพันธ์แต่ละชนิดจะมีฉันทลักษณ์เฉพาะแบบ การอ่านบทร้อยกรองจะต้องศึกษาจังหวะในการอ่านของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆ เช่น การอ่านกลอนสุภาพหรือกลอนแปด จะแบ่งจังหวะการอ่านคำในวรรคเป็น 3 - 2 - 3 ดังตัวอย่าง

  --พอแดดพริ้ม/ยิ้มพราย/กับชายฟ้า/ --โลกก็จ้า/แจ่มหวัง/ด้วยรังสี
  --หยาดอรุณ/อุ่นหล้า/เหมือนอารี/ --แพรรพี/ห่มภพ/อบหนาวคลาย

  (จินตนา ปิ่นเฉลียว : รุ่งอรุณแห่งหัวใจ)

 2. การทอดเสียง หรือทอดจังหวะ การอ่านบทร้อยกรอง แม้จะอ่านแบบเสียงพูดตามปกติ แต่การอ่านจะมีการทอดเสียงท้ายวรรค การออกเสียงคำแต่ละคำจะชัดเจน และเนิบนาบกว่าเสียงพูดปกติธรรมดา แต่จะต้องอ่านให้พอเหมาะ ไม่เนิบนาบหรือเร็วจนเกินไป และเมื่อจะจบบท จะต้องทอดเสียงหรือจังหวะให้ช้าลง


 3. อ่านให้เอื้อสัมผัส บทร้อยกรองประเภทกลอนนิยมสัมผัสในที่คล้องจอง การอ่านบทร้อยกรองบางประเภทนิยมอ่านคำบางคำให้เอื้อสัมผัสกัน เช่น

  ข้าขอเคารพอภิวาท บรมนาถบพิตรอดิศร
  คำที่ขีดเส้นใต้อ่านให้เอื้อสัมผัสได้ ดังนี้
  เคารพอภิวาท อ่านว่า เคา - รบ - อบ - พิ - วาด
  (เอื้อสัมผัสระหว่าง รบ กับ อบ)
  บพิตรอดิศร อ่านว่า บอ - พิด - อะ - ดิด - สอน
  (เอื้อสัมผัสระหว่าง พิดกับ ดิด)

 4. การอ่านเน้นเสียงสัมผัส การอ่านบทร้อยกรองจะต้องอ่านเน้นเสียงคำที่ส่งสัมผัส และรับสัมผัสระหว่างวรรคโดยทอดเสียงให้ยาวกว่าธรรมดา

  --พอแดดพริ้ม/ยิ้มพราย/กับชายฟ้า/ --โลกก็จ้า/แจ่มหวัง/ด้วยรังสี
  --หยาดอรุณ/อุ่นหล้า/เหมือนอาี/ --แพรรพี/ห่มภพ/อบหนาวคลาย

  คำที่ส่ง - รับสัมผัส คือ ฟ้า - จ้า, สี - รี - พี
  คำเหล่านี้ต้องอ่านเน้นเสียงให้ชัดเจนและทอดเสียงให้ยาวกว่าปกติ

 5. การอ่านรวบคำในพยางค์ที่เกิน การแต่งคำประพันธ์มีการอนุโลม ให้คำที่มีพยางค์หลายพยางค์นับเป็น 1 คำ เช่น

  ------ถึงทีสบเหตุร้าย ---แรงเข็ญ
  ---พึงพินิจนั่นใช่เป็น ---สิ่งร้าย
  ---พักหนึ่งจึ่งจิตเย็น ---ระลึกอยู่ เถิดรา
  ---รู้แยกรู้ยักย้าย ---จักได้ทางเกษม

  คำที่ขีดเส้นใต้ คือ พินิจ ระลึก และ เกษม เป็นคำที่มี 2 พยางค์ แต่นับเป็น 1 คำทำให้เสียงของคำเกิน เวลาอ่านจะต้องรวบคำ โดยอ่านพยางค์หน้าให้เร็วและเน้นเสียงที่พยางค์หลัง
  เรื่อง : ภาษาไทยใกล้ตัว
  เข้าชม : 33660
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155