หินแอนดีไซต์ (Andesite)


หินแอนดีไซต์ (Andesite)
เกิดจากแมกมาที่เย็นตัวและแข็งตัวบนพื้นผิวโลก
เนื้อละเอียดคล้ายหินบะซอลต์ แต่สีจางกว่า