การบวก การลบ การคูณ การหาร (8)


ระดับชั้น : ป.5


หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7


เรื่องสุดท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะครับน้องๆ อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับ...

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน คือ การหาผลลัพธ์ของจำนวนตั้งแต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่สองวิธีขึ้นไปประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์

การหาผลลัพธ์ของ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แล้วนำมาบวก หรือลบ หรือคูณ หรือหารจำนวนที่เหลือ


ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาบ้าง น้องๆ ต้องตีความจากโจทย์ แล้วใช้หลักการที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้นะครับ...


ความหมาย โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ระคน คือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยทั้งข้อความและตัวเลข ที่ต้องใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ และหารเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา

หลักการ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ระคน คือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยข้อความและตัวเลขที่ต้องใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ และหารมาช่วยในการแก้ปัญหา โดยมีหลักการ 5 ขั้นตอนดังนี้

อ่านโจทย์ปัญหา : 1-2 รอบ
คิดวิเคราะห์โจทย์ : เพื่อค้นหาว่าโจทย์ต้องการอะไร และโจทย์ให้อะไรมา
คิดหาวิธีแก้ : โดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์
คิดคำนวณหาคำตอบ : โดยใช้ทักษะการบวก ลบ คูณ และหาร
ตรวจคำตอบ : เพื่อพิจารณาว่า คำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่

ไปทำแบบทดสอบกันเลยครับ...

จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 19442
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155