กฤษณาสอนน้อง
โดย สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส


   
๏ พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่ห์คง สำคัญหมายในกายมี
๏ นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
   
    เรื่อง : บทอาขยาน
    เข้าชม : 3301