อักษรนำ - อักษรตาม
อักษรนำ - อักษรตาม หมายถึง พยัญชนะสองตัวเรียงกัน ประสมด้วยสระเดียวกัน เราจะเรียกพยัญชนะตัวแรกว่า อักษรนำ และพยัญชนะตัวหลัง เรียกว่า อักษรตาม โดยตัวแรกเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง จะบังคับให้พยางค์หลัง ซึ่งมีพยัญชนะต้นของพยางค์เป็นอักษรเดี่ยว มีเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก ตัวอย่างเช่น

ขยาย

ขย เป็นอักษรนำ เราจะเห็นได้ว่าอักษรตามอักษรตัวแรก ข (อักษรสูง) นำอักษรตัวหลัง ย (อักษรเดี่ยว) ย จึงต้องออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรตัวแรก คือ ข

คำเช่นนี้ เราออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเป็นอะ กึ่งมาตรา ขาย มีเสียง วรรณยุกต์จัตวา ในคำ ขยาย จึงต้องอ่านพยัญชนะหลังเป็นเสียงจัตวา (อ่านว่า ขะ-หยาย)


ตลิ่ง

ตล เป็นอักษรนำ โดยที่อักษรตามอักษรตัวแรก ต (อักษรกลาง) นำอักษรตัวหลัง ล (อักษรเดี่ยว)

เราอ่านพยัญชนะตัวแรกเป็น อะ กึ่งมาตรา พยางค์หลังออกเสียงเป็นเสียงเอกตามเสียงอักษรกลาง ต ถ้าประสมกับ สระอิ มีวรรณยุกต์เอก อ่านว่า ติ่ง เพราะฉะนั้น พยางค์หลังจึงอ่านว่า หลิ่ง เมื่อรวมกันแล้วจะได้ว่า ตลิ่ง อ่านว่า ตะ-หลิ่ง


มีคำมากกว่าสองพยางค์ เช่น อุปราช ศักราช อุปโลกน์ ซึ่งอักษรกลางเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า บังคับเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หลังให้เป็นไปตามเสียงอักษรกลาง เราจึงอ่านออกเสียงพยางค์หลังเป็นเสียงเอก


อักษรนำมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ

 1. มีพยัญชนะต้น 2 ตัว และออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก เช่น
  • สนอง ออกเสียงวรรณยุกต์พยางค์หลังเหมือน สอง

  • กนก ออกเสียงวรรณยุกต์พยางค์หลังเหมือน กก

 2. เมื่ออ่านออกเสียงจะมี 2 พยางค์ พยางค์หน้าออกเสียงเหมือนมี อะ ประสมอยู่ เช่น
  • ไถง อ่านว่า ถะ-ไหง

  • จมูก อ่านว่า จะ-หมูก

  • ผวา อ่านว่า ผะ-หวา

 3. ถ้า ห นำ จะไม่ออกเสียง และออกเสียงพยางค์เดียว แต่เสียงวรรณยุกต์จะผันตามเสียงตัว ห และอักษรตามเป็นอักษรต่ำเดี่ยว คือ ง ญ ณ น ม ร ล ฬ ว จะอ่านออกเสียงคล้ายอักษรควบ เช่น
  • หวาน ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือน หาน

  • หมัด ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือน หัด

  • หญ้า ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือน ห้า

  • หวาด ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือน หาด

  • หมอน ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือน หอน
  และถ้าอักษรนำเป็น อ และอักษรตามเป็น ย จะอ่านออกเสียงคล้ายเป็นอักษรควบ ซึ่งมีอยู่ 4 คำ ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก