คำภาษาเขมรในภาษาไทยความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติเขมรกับไทย

เมื่อไทยอพยพลงมาสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในดินแดนแถบนี้มีชาวละว้า มอญ และเขมร ตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่น รับพระพุทธศาสนามาจากพระเจ้าอโศก และขนบธรรมเนียมของพราหมณ์มาด้วย เมื่อไทยเข้ามาอยู่ในดินแดนแถบนี้ก็รับเอาพระพุทธศาสนาแบบหินยาน ซึ่งชอบด้วยนิสัยของไทยมาปฏิบัติ เพราะสอนให้คนเป็นอิสระ ไทยจึงสามารถประสานกลมกลืนกับชนชาติเจ้าของถิ่นเดิมได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงสมัยปัจจุบัน ไทยเรามีเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับประเทศเขมรอยู่ตลอดเวลา ทั้งในทางมิตรไมตรี และในทางอริราชศัตรู เพราะทั้งสองประเทศมีดินแดนติดต่อกันอย่างใกล้ชิดนั่นเอง

ไทยได้รับวัฒนธรรมหลายอย่างจากเขมร เช่น ศาสนาพุทธ ลัทธิธรรมเนียมของพราหมณ์ ลัทธิการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราช รวมทั้งภาษาเขมรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเข้ามาสู่ภาษาไทยทั้งในภาษาพูด และในวรรณคดี ทั้งที่เป็นราชาศัพท์ด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเข้ามาสู่ภาษาไทยนั้น ได้ผ่านทางเขมรมากกว่าที่ไทยรับคำเขมรเองเสียอีก เพราะไทยเรารับลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ทั้งทางพุทธศาสนาและลัทธิธรรมเนียมพราหมณ์ดังกล่าวแล้ว


หลักสังเกตคำเขมรในภาษาไทย

1. คำเขมรไม่น้อยเป็นคำโดด แต่ออกเสียงเพี้ยนไป เช่น

แข
: พระจันทร์
ลาด
: ตรวจ, เที่ยวดู
จุ
: ทำให้ลง
เลิก
: ยก
เจาะ
: ปัก
ลอง
: ทดลอง
จัด
: แก่
เลอ
: เหนือ
เทา
: ไป
เลิศ
: ดีล้ำ
นาง
: ผู้หญิง
ลือ
: ดัง
บาย
: ข้าว
เลง
: เล่น
เพ็ญ
: เต็ม
อวย
: ให้


2. คำเขมรเป็นคำควบกล้ำ และมีพยางค์มาก เช่น

กระบือ
: ควาย
เชลย
: ผู้ที่จับข้าศึกได้
กำเพลิง
: ปืน
เชลง
: ประพันธ์
ขลา
: เสือ
ฉนัง
: หม้อ
เขลา
: โง่
คำนวณ
: เลข
เขนย
: หมอน
เสวย
: กิน


3. คำเขมรออกเสียงตัวสะกดด้วย เช่น

จำเนียร ออกเสียง จำเณร์
เฉนียน ออกเสียง ฉเนร์
ดำเนิร ออกเสียง ดำเนอร์
โดยสาร ออกเสียง โดยสาร์
ผาก ออกเสียง ผการ์


อนึ่ง คำเขมรบางคำเมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยจะมีการแผลงคำ เช่น
  1. ข เป็น กระ เช่น ขจาย - กระจาย, ขจัด - กระจัด, ขมวด - กระหมวด เป็นต้น

  2. ผ เป็น ประ เช่น เผดิม - ประเดิม, ผจญ - ประจญ, ผชุม - ประชุม เป็นต้น

    เรื่อง : ภาษาไทยใกล้ตัว
    เข้าชม : 89019
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155