คำภาษาเขมรในภาษาไทย (2)คำเขมรที่ใช้ในภาษาไทยมีมาก ปรากฏในหนังสือวรรณคดี ภาษาพูด และเขียนในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ด้วย ต่อไปนี้เป็นคำเขมรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

คำเขมร
คำไทย
คำเขมร
คำไทย
ขยม ฉัน, ผม, ข้าพเจ้า โถก ถูก
ตังหลาย ทั้งหลาย คาง (กนง) ข้างใน
ตังปวง ทั้งปวง โอย ให้ (ฉัน)
ปรั้วะ เพราะ เหตุ เหตุ
เคิง ขึ้น, โกรธ สอาด สวย, สะอาด
ลออ สวย, ดี, งาม ยืด ยืด, เจ้า
รึง แข็ง, แน่น สะดำ ขวา (ชะเวง-ซ้าย)
เล่ง เล่น, เที่ยว อธิบาย อธิบาย
เรียน เรียน ดล ถึง
ฉลาด ฉลาด (ละงง-โง่) ขลาจ ขลาด, กลัว
ขนอง หลัง มุข หน้า
ปรอมาณ ประมาณ ฉงาย ไกล (จิตะ-ใกล้)
ตอบ ตอบ เบิก เบิก, เปิด
กมไร กำไร โอบ กอด, โอบ
ฉนำ ปี แค แข, เดือน (ดวงจันทร์)
ไถง วัน (ดวงตะัวัน) เนา ยังอยู่
อายุ อายุ โจร์, จอร์ โจร, ขโมย
เฉลย ขาน, เฉลย เจริญ มาก
กำเด้า อุ่น, ร้อน ปลอม ปลอม, เทียม
กราล ปู, ลาด ขลัง แข็ง, แรง
กรุณา กรุณา เมตตา เมตตา
นม ขนม โบราณ โบราณ
สดับ ฟัง แสดง แสดง
ธรรมดา ธรรมดา เลิก ยก
จอด จอด บัญจี บัญชี
สาลาเรียน โรงเรียน แปลก แปลก
ผวย ผ้าห่ม จาน จานชาม
โปร ไพร, ป่า สอ ขาว
ขุเมา คำ สวา ลิง
ขลา เสือ ผกามะลิ ดอกมะลิ
แสะ ม้า ระมัง กวาง, ละมั่ง
ชลาชมุม หมี (เสือผึ้ง) ขตวย แมงป่อง
องแกบ กบ เต้งแก ตุ๊กแก
สก ผล (ไทยเขียน ศก) ฉมา แมว
กบาล หัว, ศีรษะ ได มือ
โต๊ะ ตู โต๊ะ ตู้ สนับได สนับมือ
ดาบ ดาบ เลง เล่น
ผะโอน น้อง ถนล ถนน
กมปัลเห้าะ เรือบิน (กำปันเหาะ) โดย ตาม
ตึกสาบ น้ำจืด


ภาษาเขมรปัจจุบัน ได้รับเอาคำภาษาไทยไปใช้มากเช่นกัน เช่น คำเรียกชื่อดอกไม้ ผลไม้ คำเกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น ตัวอย่างต่อไปนี้

คำเขมร
คำไทย
คำเขมร
คำไทย
บิธี พิธี มงกล มงคล
กตัญญู กตัญญู ยถากรรม ยถากรรม
บริจาค บริจาค อายุ อายุ
ปรึกสา ปรึกษา อาวุธ อาวุธ
สาสนา ศาสนา กาแฟ กาแฟ
เจียดเจ็น ชาติจีน เจียดไทย ชาติไทย
เจียดภูเมีย ชาติพม่า เจียดอังเกล้ะ ชาติอังกฤษ
เจียดอเมริกัง ชาติอเมริกา เจียดจีปน ชาติญี่ปุ่น
เดิมกุหลาบ ต้นกุหลาบ เดิมโปธิ์ ต้นโพธิ์
เดิมทุเรียน ต้นทุเรียน เดิมละมุด ต้นละมุด
กะทิง วัวกระทิง โกโปร วัวป่า


คำเขมรได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตอยู่มาก คำไทยกับคำเขมรที่ใช้ปนกันอยู่นี้จะสรุปว่าชาติใดรับเอาคำอีกชาติหนึ่งมาใช้ก็ยาก แต่เมื่อชาติใดเจริญกว่าในสมัยใด ชาติที่เจริญน้อยย่อมจะรับเอาคำชาติที่เจริญกว่าไปใช้อย่างแน่นอน แต่ภาษาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมย่อมถ่ายทอดกันได้เสมอ
    เรื่อง : ภาษาไทยใกล้ตัว
    เข้าชม : 10198
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155