ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Exercise

Exercise

What a Busy Day!
 
Level : Intermediate

What a Busy Day!

คลิกที่รูปเพื่อฟังบทสนทนา แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
 

1. What does Susan have to do on Saturday morning?
 walk the dog  
 clean the house  
 go to the doctor  

2. Where does Susan have to go at 12:30?
 to school  
 to the dentist  
 to the science museum  

3. What time is Susan meeting with Julie?
 12:00 PM  
 1:00 PM  
 2:00 PM  

4. What will Susan do after she cooks dinner?
 clean the dishes  
 play soccer with her brother  
 call a friend  

5. Why can't they watch a video at Susan's house?
 They can't decide on a video.  
 Susan's mother is going to use it.  
 The machine isn't working.  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : http://esl-lab.com
จำนวนคนอ่าน 2901 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved