ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 
หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 17)
 
ระดับชั้น : ป.6

จงหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

1.
 360  
 180  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(แอดมิชชั่น)
คณะ
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์กลาง นครราชสีมา)
--------- สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม
14,959.9000
10,946.1000
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร)
--------- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

12,344.8000

10,913.3000
-------- - สาขาวิชาพืชศาสตร์
12,655.7500
9,163.6000
-------- - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

14,516.3500

9,663.7000
-------- - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

16,780.0000

13,698.0500
-------- - สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
11,528.3500
9,165.1000
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย (วิทยาเขตสกลนคร)
--------- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12,200.9000
12,200.9000
--------- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9,487.3000

9,487.3000
--------- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

9,976.3500

9,976.3500
--------- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

12,494.8000

11,858.4000
--------- สาขาวิชาการบัญชี

11,385.0000

11,096.0500
--------- สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป

7,579.7000

7,579.7000
--------- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ั - พัฒนาซอฟต์แวร์

14,647.5000

9,724.1000
--------- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

9,011.2500

9,011.2500
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
-------- - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13,214.9500
10,391.7500
-------- - สาขาวิชาพืชศาสตร์
10,645.4500
10,645.4500
-------- - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
13,657.4000
10,432.9500
-------- - สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
12,964.9500
10,482.4000
คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร์)
--------- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
16,017.7000
7,718.0000
--------- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
12,813.800
8,990.9000
--------- สาขาวิชาการจัดการ
10,484.6000
7,312.5000
--------- สาขาวิชาการบัญชี
14,481.9500
8,097.7000
--------- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
14,712.0000
8,542.9500
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตสุรินทร์)
--------  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10,432.6500
10,432.6500
--------  - สาขาวิชาพืชศาสตร์
10,518.6500
10,518.6500
-------- - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13,059.9000
9,553.3500
-------- - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7,673.3500
7,673.3500

  
 60  

2.
 352  
 260  
 240  
 64  

3.
 972  
 216  
 108  
 36  

4.
 600  
 450  
 150  
 120  

5.
 680  
 600  
 594  
 540  

6.
 210  
 343  
 450  
 490  

7.
 360  
 240  
 120  
 60  

8.
 54  
 108  
 216  
 432  

9.
 124  
 180  
 420  
 840  

10.
 275  
 385  
 750  
 1,925  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1331 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved