ตะลุยโจทย์ ป.3 : จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม


ระดับชั้น : ป.3


จงตอบคำถามให้ถูกต้อง
 

Advertisement

1. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
 มุม  
 จุด  
 รังสี  
 เส้นตรง  

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 จุดตัดเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกัน  
 เส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด  
 ส่วนของเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด  
 มุมเกิดจากรังสี 2 เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน  

3. รังสี 2 เส้น เริ่มต้นจากจุดหนึ่ง จุดนั้นเรียกว่าจุดอะไร
 จุดเริ่มต้น  
 จุดกำเนิด  
 จุดยอดมุม  
 จุดตัดของรังสี  

4. จุด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตามข้อใด
   
   
   
   

5.
 รังสี  
 มุม  
 เส้นตรง  
 ส่วนของเส้นตรง  

Advertisement
Advertisement

6. ข้อใดใช้สัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง กข
   
   
   
   

7. ข้อใดแสดงเส้นตรงได้ถูกต้อง
   
   
   
   

8.
ภาพนี้แสดงอะไร
 มุม  
 รังสี  
 เส้นตรง  
 ส่วนของเส้นตรง  

9. มุม คจง มีจุดยอดอยู่ที่ใด
 จุด ค  
 จุด จ  
 จุด ง  
 ถูกทุกข้อ  

10.
   
   
   
   

11. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีจุดปลายจุดเดียวกัน
 รังสี  
 เส้นตรง  
 ส่วนของเส้นตรง  
 ถูกทั้ง ก และ ข  

12. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่มีจุดปลาย
 ส่วนของเส้นตรง  
 รังสี  
 เส้นตรง  
 ถูกทุกข้อ  

13.
 1 มุม  
 2 มุม  
 3 มุม  
 4 มุม  

14.
   
   
   
   

15. ภาพต่อไปนี้ข้อใดมีจุดตัด
   
   
   
   

16.
 2 จุด  
 3 จุด  
 4 จุด  
 5 จุด  

17.
 4 จุด  
 5 จุด  
 8 จุด  
 10 จุด  

18.
 4 มุม  
 3 มุม  
 2 มุม  
 1 มุม  

19.
 3 มุม  
 5 มุม  
 6 มุม  
 7 มุม  

20.
 8 จุด  
 9 จุด  
 11 จุด  
 12 จุด  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 22883
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155