ตะลุยโจทย์ ป.5 : มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.5


จงหาคำตอบ
 

Advertisement

1. มุมที่มีขนาด 90° เป็นมุมชนิดใด
 มุมแหลม  
 มุมป้าน  
 มุมฉาก  
 มุมตรง  

2. เมื่อแบ่งครึ่งมุมกลับจะได้มุมชนิดใด
 มุมป้าน  
 มุมฉาก  
 มุมตรง  
 มุมแหลม  

3. มุมแหลมคือมุมชนิดใด
 มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก  
 มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก  
 มุมที่มีขนาดเท่ากับมุมฉาก  
 มุมที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 มุมฉาก  

4. มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับเท่าไร
 110°  
 120°  
 160°  
 180°  

5. มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันเท่ากับเท่าไร
 230°  
 260°  
 320°  
 360°  

Advertisement
Advertisement

6. จุดยอดของมุม AON คือจุดใด

 A  
 O  
 N  
 ยังสรุปไม่ได้  

7. รังสีใดเป็นแขนของมุม XYZ

   
   
   
   

8. ใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8 ถึงข้อ 10มุมใดเป็นมุมฉาก
   
   
   
   

9. ข้อใดเป็นมุมป้าน
   
   
   
   

10. มุม PAU เท่ากับมุมใด
   
   
   
   

11. มุมใดใหญ่ที่สุด
   
   
   
   

12. มุมใดมีขนาดเล็กเป็นอันดับสอง
 มุมตรง  
 มุมกลับ  
 มุมฉาก  
 มุมป้าน  

13. เครื่องมือใดใช้วัดขนาดของมุมได้ดีที่สุด
 ไม้บรรทัด  
 ไม้โพรแทรกเตอร์  
 ไม้ฉาก  
 วงเวียน  

14. ถ้าต้องการสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้ โดยไม่ทราบขนาดของมุม ควรใช้เครื่องมือใด
 ไม้ฉาก  
 ไม้บรรทัด  
 วงเวียน  
 ถูกทุกข้อ  

15. หน่วยใดใช้วัดขนาดของมุม
 กิโลกรัม  
 ลิตร  
 องศา  
 ลิตร  

16. ทิศเหนือทำมุมกับทิศใต้เป็นมุมชนิดใด
 มุมตรง  
 มุมแหลม  
 มุมฉาก  
 มุมป้าน  

17. มุมตรงมีขนาดกี่องศา
 90°  
 180°  
 น้อยกว่า 90°  
 มากกว่า 90° แต่น้อยกว่า 180°  

18. เวลาใดที่เข็มสั้นและเข็มยาวตั้งฉากกัน
 6.00 น.  
 4.00 น.  
 3.00 น.  
 1.00 น.  

19. เวลา 5.00 น. เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุมกี่องศา

 90°  
 120°  
 150°  
 180°  

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 180° < มุมกลับ < 360°  
 0° < มุมแหลม < 90°  
 90° < มุมฉาก < 180°  
 90° < มุมป้าน < 180°  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 25822
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155