แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 8)


ระดับชั้น : ป.3


(จุดตัด)

จงบอกชื่อของจุดตัด


 

Advertisement

1.
 จุดตัด คือ จุด ย  
 จุดตัด คือ จุด ม  
 จุดตัด คือ จุด ล  

2.
 จุดตัด คือ จุด ท  
 จุดตัด คือ จุด ธ  
 จุดตัด คือ จุด ถ  

3.
 จุดตัด คือ จุด จ  
 จุดตัด คือ จุก ค  
 จุดตัด คือ จุด ก  

4.
 จุดตัด คือ จุด อ  
 จุดตัด คือ จุก ฮ  
 จุดตัด คือ จุด ฬ  

5.
 จุดตัด คือ จุด น  
 จุดตัด คือ จุด ผ  
 จุดตัด คือ จุด ฝ  

Advertisement
Advertisement

6.
 จุดตัด คือ จุด ม, ส, ศ, ล  
 จุดตัด คือ จุด ม, ส, ษ, ล  
 จุดตัด คือ จุด ร, ล, ษ, ล  

7.
 จุดตัด คือ จุด ก, ข, ค, ง, จ  
 จุดตัด คือ จุด ฌ, ญ, ฐ, ฑ, ณ  
 จุดตัด คือ จุด จ, ฉ, ช, ซ, ข  

8.
 จุดตัด คือ จุด ย, ล, ว, ม, ร  
 จุดตัด คือ จุด ย, ว, ฉ, ม, ค  
 จุดตัด คือ จุด ว, ล, ม, จ, ก  

9.
 จุดตัด คือ จุด พ, ค, ฟ  
 จุดตัด คือ จุด ง, ก, ข  
 จุดตัด คือ จุด ก, ข, ค  

10.
 จุดตัด คือ จุด ร, ล  
 จุดตัด คือ จุด ร, จ  
 จุดตัด คือ จุด ฉ, ล  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 9224