พื้นที่ (5)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4
การเปลี่ยนหน่วยพื้นที่


ในการวัดที่ดินของไทยนิยมใช้หน่วยการวัดเป็นตารางวา หรือไร่ ซึ่งสองหน่วยนี้อาจมีการใช้แทนกันได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราควรทราบวิธีการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่จากตารางวาเป็นไร่หรือจากไร่เป็นตารางวา นอกจากนั้น หน่วยการวัดที่เราคุ้นเคยกัน เช่น ตารางเซนติเมตร และตารางเมตร ในบางครั้งเราอาจต้องเปลี่ยนหน่วยเหล่านี้ให้เป็นตารางวา ดังนั้น ในหัวข้อนี้จึงจะกล่าวถึงการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกัน กับการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ต่างระบบ

การเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกัน


  หน่วยพื้นที่ของไทย
  หน่วยพื้นที่ในระบบเอสไอ


เรากำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านยาวด้านละ 1 เมตร (ดังรูป)
เรารู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร

เนื่องจาก 1 เมตร มีค่าเท่ากับ 100 เซนติเมตร เราสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังข้างต้นใหม่ได้ดังนี้


ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพื้นที่ในระบบเอสไอที่น้องๆ ควรรู้ มีดังนี้


  หน่วยพื้นที่ในระบบอังกฤษ


กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 1 ฟุต ดังรูป
เนื่องจาก 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว จะได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เท่ากับ 12 × 12 ตารางนิ้ว

โดยวิธีเดียวกันนี้ จะได้ว่า 1 ตารางหลา เท่ากับ 3 × 3 = 9 ตารางฟุตการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ต่างระบบ

พิจารณาที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 วา ดังรูป
ที่ดินมีพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางวา

จากหัวข้อที่ผ่านมา น้องๆ จะทราบว่า 1 วา เท่ากับ 2 เมตรโดยวิธีการแบบเดียวกับข้างต้น น้องๆ จะเข้าใจได้ว่า

  1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร

  1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร


ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพื้นที่ของไทยและหน่วยพื้นที่ในระบบเอสไอที่สำคัญ คือ
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 6651
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155