ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง การชั่งและการตวง (ชุดที่ 9)
 
ระดับชั้น : ป.2

สารละลายกรด-เบส

ในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน เราใช้สารต่างๆ มากมายทั้งที่เป็นอาหาร ยา สารซักล้าง เครื่องดื่ม สารปรุงรสต่างๆ ปุ๋ย สารเหล่านี้มีสมบัติเป็นกรด - เบส แตกต่างกันออกไป น้องๆ มาทำความรู้จักกับความเป็นกรด (base) กันต่อเลย

ความเป็นกรด - เบสของสารในชีวิตประจำวัน

สารละลายกรด คือ สารละลายที่มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง หรือทำปฏิกิริยากับโลหะได้ ก๊าซ H2 และ กระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน หรือมีลักษณะลื่นๆ


จากนั้นน้องๆ มาทดสอบวิธีการทดลอง


สมบัติของสารละลายกรด - เบส

การทดสอบสารละลายกรด พบว่า

 1. สารละลายกรดจะเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

 2. สารละลายกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะแล้ว จะทำให้โลหะสึกกร่อนและเกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี เบากว่าอากาศ และติดไฟได้ง่าย ดังสมการข้างล่างนี้


 3. สารละลายกรดทำปฏิกิริยากับหินปูน ทำให้หินปูนสึกกร่อนและเกิด

 • สารละลายกรดมีรสเปรี้ยว ซึ่งผลไม้ต่างๆ ที่มีรสเปรี้ยวมักจะมีสมบัติเป็นกรด
 • ประเภทของกรด

  กรด จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากพืช ใช้ปรุงแต่งอาหาร เช่น กรดแร่ เป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุ กรดชนิดนี้ไม่นิยมรับประทาน เพราะฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้แก่ กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน) กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) กรดคาร์บอนิก กรดเหล่านี้จะเปลี่ยนสีของเจนเชียนไวโอเลต จากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน (กรดอนินทรย์ที่มีสมบัติกัดกร่อนไม่รุนแรงบางชนิดรับประทานได้ เช่น กรดคาร์บอนิกในน้ำอัดลม เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ำ กรดคาร์บอริกที่ใช้เป็นส่วนผสมของยาล้างตา เป็นต้น)
  สมบัติของเบส

  สารละลายเบส เป็นสารที่มีสมบัติทางเคมีทำให้ความเป็นกรดของสารหมดไป และทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นกลาง สารละลายเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน

  เบส หมายถึง สารที่ละลายน้ำแล้วได้ไฮดรอกไซด์ไอออน สารที่ใช้ในบ้านที่มีสมบัติเป็นเบส ได้แก่ ผงฟู (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต) น้ำปูนใส (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) น้ำขี้เถ้า น้ำยาเช็ดกระจก สารละลายปุ๋ยยูเรีย สารละลายโซดาไฟ เป็นต้น

  เบส มีสมบัติทั่วไปดังนี้

  1. มีรสฝาด

  2. เมื่อสัมผัสผิวกายจะรู้สึกลื่น และกัดก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่นฉุน

  3. ทำปฏิกิริยากับ

  จากตารางพบว่า pH ยิ่งน้อย ความเป็นกรดยิ่งมาก และเมื่อ pH ยิ่งมาก ความเป็นเบสก็ยิ่งมาก

  ค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน

  สารที่พบในชีวิตประจำวันในสิ่งมีชีวิตมีค่า pH ที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้


  จากตารางพอสรุปได้ว่า น้ำดีและ


  การทดสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย

  ความเป็นกรด - เบส หรือค่า pH ของสารละลายสามารถทดสอบได้โดยใช้ยูนิเวอร์แซล อินดิเคเตอร์ เป็นการนำอินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดที่มีการเปลี่ยนสีในช่วง pH ต่างกันมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมจึงสามารถบอกค่าความเป็นกรด - เบส ของสารละลายโดยบอกค่า pH ที่ละเอียด และถูกต้องยิ่งขึ้นอินดิเคเตอร์สำหรับกรด - เบส

  (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  รูปแสดงการเปลี่ยนสีของกระดาษยูนิเวอร์แซล อินดิเคเตอร์
  อินดิเคเตอร์สำหรับกรด - เบส เป็นสารอินทรีย์ที่เปลี่ยนสี เมื่อค่า pH ของสารละลายหรือความเป็นกรด - เบสของสารละลายเปลี่ยนแปลง อินดิเคเตอร์มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะปรากฏสีในช่วง pH ต่างๆ จึงใช้ทดสอบค่า pH และสามมารถระบุความเป็นกรด - เบส ของสารละลายได้ ชนิดของอินดิเคเตอร์ และช่วง pH ที่เปลี่ยนสีมีดังนี้

  1. ลิตมัส มีทั้งชนิดที่เป็นสารละลายและเป็นกระดาษลิตมัส ค่า pH ต่ำกว่า 4.5 จะมีสีแดงช่วง pH 4.5 - 8.3 จะมีสีม่วง และค่า pH มากกว่า 8.3 จะมีสีน้ำเงินโดยทั่วไปในสารละลายกรด กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ำเงิน โดยกระดาษลิตมัสที่ใช้ในการทดสอบต้องมีลักษณะชื้น


  2. ฟีนอล์ฟทาลีน เป็นสารละลายใส ไม่มีสี ถ้าค่า pH ต่ำกว่า 8.3 จะไม่มีสี ค่า pH อยู่ระหว่าง 8.3 - 10 จะมีสีชมพูอ่อน แต่ถ้าค่า pH สูงกว่า 10 จะมีสีม่วงแดง โดยทั่วไปในสารละลายกรดส่วนใหญ่ ถ้าหยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนจะไม่มีสี และในสารละลายเบสจะมีสีม่วงแดง


  3. ยูนิเวอร์แซล อินดิเคเตอร์ มีทั้งในรูปของกระดาษเรียนกว่า กระดาษ pH ซึ่งใช้สะดวกกว่าในรูปของสารละลาย อินดิเคเตอร์ชนิดนี้จะเปลี่ยนสีเกือบทุกค่า pH จึงใช้ทดสอบหาค่า pH ได้

  ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของสารละลายยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ในสารละลายกรด - เบส


  การใช้อินดิเคเตอร์ทดสอบหาค่า PH ของสารละลายนี้ จะได้ค่า PH โดยประมาณเท่านั้นถ้าต้องการทราบค่าที่แท้จริงต้องใช้พีเอชมิเตอร์ทดสอบจึงจะทราบค่า PH ที่ถูกต้องและแน่นอน

  (พีเอชมิเตอร์ เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพงานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี รวมทั้งยังรวมถึงช่วยในการควบคุมคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม)

  ในชีวิตประจำวันน้องๆ สามารถสกัดสีจากธรรมชาติมาทำเป็นอินดิเคเตอร์ได้ด้วยการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสม และควรเลือกใช้วัตถุจากธรรมชาติที่มีสีแดง ม่วง และน้ำเงิน มาทำเป็นอินดิเคเตอร์ เนื่องจากสีที่ใช้กระดาษลิตมัส จะชี้บ่งได้ว่าเป็นสารละลายกรดหรือเบส

  กรด - เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม

  ชีวิตประจำวันต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีประเภทกรด - เบสหลายชนิด ซึ่งจำแนกตามกลุ่มของการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

  1. สารประเภททำความสะอาด บางชนิดมีสมบัติเป็นเบส เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้าจาน และบางชนิดมีสมบัติเป็นกรด เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น

  2. สารที่ใช้ในการเกษตรกรรม ได้แก่ ปุ๋ย ซึ่งบางชนิดมีสมบัติเป็นเบส เช่น ยูเรีย บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด เช่น แอมโมเนียมคลอไรด์ บางชนิดเป็นกลาง เช่นโพแทสเซียมไนเตรต

  3. สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร มีทั้งชนิดที่เป็นกรด เช่น น้ำส้มสายชู กรดซิตริก น้ำมะนาว น้ำมะขาม ชนิดที่มีสมบัติเป็นเบส เช่น น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและชนิดที่มีสมบัติเป็นกลาง เช่น ผลชูรส เกลือแกง น้ำตาลทราย ฯลฯ

  4. ยารักษาโรค ถ้าเป็นยาแอสไพรินและวิตามินซีมีสมบัติเป็นกรด ส่วนยาลดกรด ยาธาตุ มีสมบัติเป็นเบส

  5. เครื่องสำอาง น้ำหอม สเปรย์ฉีดผม ยารักษาสิวฝ้า ส่วนใหญ่จะมีสมบัติเป็นกลาง

   

  Advertisement

  1.
   15 ถุง  
   20 ถุง  
   25 ถุง  

  2.
   35 ถัง  
   40 ถัง  
   50 ถัง  

  3.
   31 ลิตร  
   29 ลิตร  
   35 ลิตร  

  4.
   20 ถัง  
   24 ถัง  
   28 ถัง  

  5.
   30 ถัง  
   25 ถัง  
   29 ถัง  

  Advertisement
  Advertisement

  6.
   23 กิโลกรัม  
   25 กิโลกรัม  
   27 กิโลกรัม  

  7.
   2 ตัว  
   4 ตัว  
   6 ตัว  

  8.
   53 กิโลกรัม  
   43 กิโลกรัม  
   63 กิโลกรัม  

  9.
   308 กิโลกรัม  
   300 กิโลกรัม  
   228 กิโลกรัม  

  10.
   10 กิโลกรัม  
   8 กิโลกรัม  
   7 กิโลกรัม  
   
             
   
   
   
   
  ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
  จำนวนคนอ่าน 2510 คน
     
   

  © 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved