สกศ.ชูแผนวัดผลระดับชาติ-เสนอยุทธศาสตร์โรงเรียนดิจิตอลเสนอยุทธศาสตร์โรงเรียนดิจิตอล สกศ.ชูแผนวัดผลระดับชาติ-พัฒนาการสอนด้านไอที
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ตนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสมาคมนานาชาติ เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการศึกษา หรือ IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) สมัยที่ 56 ณ กรุงเม็กซิโก ซิตี ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 5-8 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าโครงการที่ไทยเข้าร่วมกับไออีเอ คือการประเมินผลสัมฤทธิ์ TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) หรือแนวโน้มการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นานาชาติ รวมทั้ง TIMSS Advanced 2015 ในส่วนของการประเมิน TIMSS 2015 เป็นวาระสำคัญเเละไทยร่วมประเมินมาเเล้ว 4 รอบ คือเมื่อปี 2546 2550 2554 และ 2558 เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้และทักษะการเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้ทราบสถานะของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

เลขาธิการสกศ. กล่าวต่อว่า ระหว่างการประชุมไทยได้เสนอประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของไออีเอ รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา และใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในโรงเรียน/แผนการวัดผลระดับชาติด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางแผนลงทุนด้านไอที การใช้ไอที ในการสอน รวมทั้งหัวข้อด้านการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขณะนี้ การประเมิน TIMSS 2015 อยู่ในระหว่างดำเนินการโดยสมาชิกเข้าร่วมประเมิน 57 ประเทศ และ 7 พื้นที่พิเศษ โดยการประเมินดังกล่าวเน้นในระดับชั้นม.2 และคาดว่าจะประกาศผลในวันที่ 29 พ.ย.59 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่จัดประเมิน

ที่ประชุมยังนำเสนอความก้าวหน้าด้านทักษะการอ่านระดับนานาชาติ หรือ PIRLS 2016 และการประเมินผลการศึกษาด้านหน้าที่ และความเป็นพลเมืองระดับนานาชาติหรือ ICCS 2016 ในส่วนของการประเมินรอบใหม่ที่นำเสนอในครั้งนี้ด้วยคือ การศึกษาระดับนานาชาติว่า ด้วยการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือ ICILS 2018 ทั้งนี้ ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกไออีเอโดยมติครม.เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2521 มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติขณะนั้น เป็นผู้แทนไทยร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมประชุมมาโดยตลอด


ที่มาข้อมูล : ข่าวสด
13 ตุลาคม 2558

    เรื่อง : ข่าวการศึกษา
    เข้าชม : 55066
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155