ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
บทเรียนชีววิทยา
สิ่งมีชีวิต
ศัพท์ชีววิทยา
แบบฝึกหัดชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกชีววิทยา | แบบฝึกหัดชีววิทยา

แบบฝึกหัดชีววิทยา
   

การสร้างอาหารของพืช
 
ระดับชั้น : มัธยม 6

ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด
 

1. carotenoid เป็นออร์แกเนลล์ที่มีรงควัตถุสำหรับสังเคราะห์แสงคือ carotene และ xanthophyll
 ถูก  
 ผิด  

2. เราสามารถสกัดคลอโรฟีลล์-เอ ออกจากใบไม้สีเขียวโดยต้มใบไม้กับน้ำ
 ถูก  
 ผิด  

3. เมื่อมอง photosynthetic pigment ในหลอดทดลองโดยให้แสงทะลุจากสารละลายเข้าตา จะเห็นสารละลายเป็นสีเขียว
 ถูก  
 ผิด  

4. granule เล็กๆ ที่พบอยู่ในคลอโรพลาสต์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงเท่านั้น
 


เรามาพิจารณานิพจน์ แต่ละข้อต่อไปนี้จะเห็นว่า :

นิพจน์ในข้อ 1.

เป็นเอกนาม
นิพจน์ในข้อ 2.
เขียนอยู่ในรูปการบวกเอกนามสองเอกนาม
นิพจน์ในข้อ 3.
เขียนอยู่ในรูปการบวกเอกนามสามเอกนาม
นิพจน์ในข้อ 4.
เขียนอยู่ในรูปการบวกเอกนามสี่เอกนาม

นิพจน์เช่นในข้อ 1., 2., 3. และ 4. เรียกว่า พหุนามน้องๆ มาดูตัวอย่างของพหุนาม ดังนี้นิพจน์ 10x – 3 และ 8x2 – 9x + 4 เป็นพหุนามเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ

10x – 3 = 10x + (-3) และ 8x2 – 9x + 4 = 8x2 + (-9x) + 4

สำหรับพหุนามใดๆ จะเรียกแต่ละเอกนามที่อยู่ในพหุนามนั้นว่า พจน์ของพหุนาม ในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกัน จะเรียกเอกนามที่คล้ายกันว่า พจน์ที่คล้ายกันในกรณีที่พหุนามมีพจน์บางพจน์เป็นพจน์ที่คล้ายกัน เราสามารถรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เป็นพหุนามในรูปที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลย น้องๆ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้เรียกพหุนามที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่า พหุนามในรูปผลสำเร็จ เมื่อเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปพหุนามในรูปผลสำเร็จ จะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จว่า ดีกรีของพหุนาม

น้องๆ ดูและศึกษาตัวอย่างการหาดีกรีของพหุนาม ต่อไปนี้

1. x3 - 3x + 4 เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จ ที่มี
ดีกรีของพจน์
x3
เท่ากับ
3
ดีกรีของพจน์
-3x
เท่ากับ
1
ดีกรีของพจน์
4
เท่ากับ
0
ดังนั้น ดีกรีของพหุนาม x3 - 3x + 4 เท่ากับ 3
2. –x + 6xy – 2yz เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จ ที่มี
ดีกรีของพจน์
-x
เท่ากับ
1
ดีกรีของพจน์
6xy
เท่ากับ
2
ดีกรีของพจน์
-2yz
เท่ากับ
2
ดังนั้น ดีกรีของพหุนาม –x + 6xy – 2yz เท่ากับ 2

3. 0 เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จที่เป็นเอกนาม และไม่กล่าวถึงดีกรีของเอกนาม 0

---ดังนั้นจึงไม่กล่าวของดีกรีของพหุนาม 0


น้องๆ มาทดสอบความเข้าใจ ด้วยการบอกดีกรีของพหุนาม ต่อไปนี้ให้ถูกต้องมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ให้เข้าใจ ก่อนทำแบบฝึกหัดนะค่ะ..


จากนั้นน้องๆ มาทดสอบความเข้าใจเรื่องพหุนาม ด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

  1. จงเขียนพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จและบอกดีกรีของพหุนาม


  2. จงเขียนพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จและเรียงพจน์ของพหุนาม จากพจน์ที่มีดีกรีมากไปพจน์ที่มีดีกรีน้อย

  3.   
 ผิด  

5. ไนโตรเจนเป็นธาตุที่ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงต่ำลงเมื่อพืชขาดธาตุนี้
 ถูก  
 


เรามาพิจารณานิพจน์ แต่ละข้อต่อไปนี้จะเห็นว่า :

นิพจน์ในข้อ 1.

เป็นเอกนาม
นิพจน์ในข้อ 2.
เขียนอยู่ในรูปการบวกเอกนามสองเอกนาม
นิพจน์ในข้อ 3.
เขียนอยู่ในรูปการบวกเอกนามสามเอกนาม
นิพจน์ในข้อ 4.
เขียนอยู่ในรูปการบวกเอกนามสี่เอกนาม

นิพจน์เช่นในข้อ 1., 2., 3. และ 4. เรียกว่า พหุนามน้องๆ มาดูตัวอย่างของพหุนาม ดังนี้นิพจน์ 10x – 3 และ 8x2 – 9x + 4 เป็นพหุนามเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ

10x – 3 = 10x + (-3) และ 8x2 – 9x + 4 = 8x2 + (-9x) + 4

สำหรับพหุนามใดๆ จะเรียกแต่ละเอกนามที่อยู่ในพหุนามนั้นว่า พจน์ของพหุนาม ในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกัน จะเรียกเอกนามที่คล้ายกันว่า พจน์ที่คล้ายกันในกรณีที่พหุนามมีพจน์บางพจน์เป็นพจน์ที่คล้ายกัน เราสามารถรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เป็นพหุนามในรูปที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลย น้องๆ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้เรียกพหุนามที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่า พหุนามในรูปผลสำเร็จ เมื่อเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปพหุนามในรูปผลสำเร็จ จะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จว่า ดีกรีของพหุนาม

น้องๆ ดูและศึกษาตัวอย่างการหาดีกรีของพหุนาม ต่อไปนี้

1. x3 - 3x + 4 เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จ ที่มี
ดีกรีของพจน์
x3
เท่ากับ
3
ดีกรีของพจน์
-3x
เท่ากับ
1
ดีกรีของพจน์
4
เท่ากับ
0
ดังนั้น ดีกรีของพหุนาม x3 - 3x + 4 เท่ากับ 3
2. –x + 6xy – 2yz เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จ ที่มี
ดีกรีของพจน์
-x
เท่ากับ
1
ดีกรีของพจน์
6xy
เท่ากับ
2
ดีกรีของพจน์
-2yz
เท่ากับ
2
ดังนั้น ดีกรีของพหุนาม –x + 6xy – 2yz เท่ากับ 2

3. 0 เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จที่เป็นเอกนาม และไม่กล่าวถึงดีกรีของเอกนาม 0

---ดังนั้นจึงไม่กล่าวของดีกรีของพหุนาม 0


น้องๆ มาทดสอบความเข้าใจ ด้วยการบอกดีกรีของพหุนาม ต่อไปนี้ให้ถูกต้องมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ให้เข้าใจ ก่อนทำแบบฝึกหัดนะค่ะ..


จากนั้นน้องๆ มาทดสอบความเข้าใจเรื่องพหุนาม ด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

  1. จงเขียนพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จและบอกดีกรีของพหุนาม


  2. จงเขียนพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จและเรียงพจน์ของพหุนาม จากพจน์ที่มีดีกรีมากไปพจน์ที่มีดีกรีน้อย

  3.   

6. ชนิดของใบที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุดต้องมีจำนวนปากใบมากในบริเวณ mesophyll
 ถูก  
 ผิด  

7. รงควัตถุที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงของ autotroph ทุกชนิดพบอยู่ที่ grana
 ถูก  
 ผิด  

8. แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ไม่มี photosystem II
 ถูก  
 ผิด  

9. แสงสีแดงให้ประสิทธิภาพของการสังเคราะห์แสงสูงกว่าแสงสีม่วงน้ำเงินในสาหร่าย Cladophora
 ถูก  
 ผิด  

10. ถ้าในบรรยากาศมีออกซิเจนสูงกว่า 21% อัตราการสังเคราะห์แสงจะสูงกว่าอัตราในธรรมชาติมาก
 ถูก  
 ผิด  

11. ถ้าพืชมีสีเขียวในโลกเกิดตายพร้อมกันหมด จะเหลือแต่สัตว์ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอนได้ออกไซด์ และน้ำ
 ถูก  
 ผิด  

12. CO2 มักจะเป็น limiting factor ในกระบวนการสังเคราะห์แสงในธรรมชาติ
 ถูก  
 ผิด  

13. ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ออกซิเจนเกิดขึ้นในปฏิกิริยาใช้แสงเท่านั้น
 ถูก  
 ผิด  

14. คาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงจะสะสมไว้ใน cytoplasm ของเนื้อเยื่อ mesophyll
 ถูก  
 ผิด  

15. คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเข้าสู่ใบไม้ได้ เพราะการสังเคราะห์แสงพืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์
 ถูก  
 ผิด  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 5660 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved