เครื่องหมายวรรคตอน



เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย เท่าที่รวบรวมได้มี 24 เครื่องหมาย คือ
 1. เครื่องหมายมหัพภาค ตรงกับภาษาอังกฤษว่า full stop หรือ period มีรูปดังนี้ . เป็นเครื่องหมายที่ใช้กันมากในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาตะวันตก และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้

  • ใช้เมื่อจบข้อความหรือประโยค เพื่อแสดงว่าจบข้อความหรือจบประโยค ตัวอย่าง

   • สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ

   • ท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุม RE-UNION ครั้งที่ 22 ณ ประเทศญี่ปุ่น.

  • ใช้เขียนหลังตัวอักษรตัวเดียวหรือหลายตัว เพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อ ตัวอย่าง

   • พ.บ. ย่อมาจากคำว่า [แพทยศาสตรบัณฑิต]

   • วปอ. ย่อมาจากคำว่า [วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]

  • ใช้เขียนหลังตัวอักษรหรือตัวเลข เพื่อบอกลำดับหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย ตัวอย่าง

   • จ. อ่านว่า [ข้อ - จอ]

   • 1.3.13 อ่านว่า [ข้อหนึ่ง - จุดสาม - จุดสิบสาม (ไม่อ่านว่า ข้อหนึ่ง - จุดสาม - จุดหนึ่งสาม)]

  • ใช้เป็นจุดทศนิยมของหน่วยวัดต่างๆ เพื่อแสดงเศษส่วนของหน่วยวัดนั้นๆ ตัวอย่าง

   • 9.595 kHz อ่านว่า [เก้าจุดห้าเก้าห้า กิโลเฮิร์ตซ์]

   • 2.50 บาท อ่านว่า [สองบาท ห้าสิบสตางค์ (หรือจะอ่านว่า สองจุดห้าศูนย์บาท ก็ได้)]

  • ใช้แทนเครื่องหมายคูณในคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง

   • A·B หมายถึง A × B

   • 2.3.4 หมายถึง 2 × 3 × 4

  • ใช้เขียนจุดบนตัวเลข เพื่อแสดงเศษส่วนของหน่วยวัดนั้นๆ ตัวอย่าง

   • หมายถึง 6.777777... อ่านว่า [หกจุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดๆๆๆ]

  • ใช้เขียนคั่นสูตรเคมี เพื่อแสดงสูตรของสายย่อยในสารประกอบใหญ่ ตัวอย่าง

   • CuSO4·5H2O

  • ใช้ใส่หลังเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ เมื่อเห็นว่าจบข้อความ ตัวอย่าง

   • ดังที่มีกล่าวไว้ในอานาปานสติสูตร "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงมีผลมากมีอานิสงส์มาก".

   • ในช่วงระยะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2531 - 2534 ได้สรุปไว้ว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อหัว 41,000 บาท).

 2. เครื่องหมายจุลภาค ตรงกับภาษาอังกฤษว่า comma มีรูปดังนี้ , เป็นเครื่องหมายที่ใช้กันมากพอๆ กับมหัพภาค มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้

  • ใช้แยกวลีหรืออนุประโยค เพื่อกันความเข้าใจสับสน หรือเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และระหว่างผู้อ่านกับผู้อ่านด้วยกัน ตัวอย่าง

   • ความแก่แบ่งออกเป็น 4 อย่าง คือแก่โดยอายุ เพราะเกิดมานาน, แก่โดยสังขาร คือแก่ตามสภาพร่างกาย, แก่โดยจิตใจ คือแก่ไปตามความนึกคิด, แก่โดยสังคม คือแก่เพราะเหตุแวดล้อม.
    ทั้งสี่ประการนี้, แก่โดยสังขารเป็นแก่ที่เด็ดขาดที่สุด และแก้ไขได้ยาก. (จากบทความ เรื่องแก่อย่างสง่า ปาฐกถาของ นพ.สุด แสงวิเชียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 พฤศจิกายน 2522, ปรับปรุงและย่อโดย นพ.อวย เกตุสิงห์).

   • นายแดงที่นั่งด้านขวามือของนายดำ, เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  • ใช้คั่นคำในรายการที่เขียนต่อเนื่องกันตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นในรายการที่ 3 (ซึ่งเป็นรายการสุดท้าย) ที่มีและ/หรือ นำหน้ารายการนั้นอยู่ ตัวอย่าง

   • อริยสัจ มี 4 อย่าง คือ ทุกข์, ทุกขสมุทัย, ทุกขนิโรธ และ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. (ในที่นี้มี 4 รายการ).

   • กระโจมไฟ, ประภาคาร หรือเรือนตะเกียง คือหอสูงซึ่งตามไฟฉายแสงอย่างแรงไว้บนยอดเพื่อบอกสัญญาในการเดินเรือ เป็นต้น.

  • ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม เป็นต้น ตัวอย่าง

   • ปาสเตอร์, หลุยส์

   • ญาณสังวร, สมเด็จพระ

   • ประชาธิปไตย, ระบอบ

   • ไทย, ประเทศ

  • ใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรม เพื่อคั่นความหมาย หรือบทนิยามของคำที่มีความหมายหลายอย่าง แต่มีความหมายคล้ายๆ กัน ตัวอย่าง

   • แจ้ง ก. แสดงให้รู้, บอกให้รู้, แจ้งความประสงค์.

   • กระตือรือร้น ก. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝักใฝ่รีบร้อน.

  • ใช้คั่นจำนวนตัวเลขจากหลักหน่วยไปทีละ 3 หลัก เพื่อประโยชน์ในการนับเลข ตัวอย่าง

   • 50,000 อ่านว่า ห้าหมื่น ไม่อ่านว่า ห้าสิบพัน

   • 4,000,000,000 อ่านว่า สี่พันล้าน

 3. เครื่องหมายอัฒภาค ตรงกับภาษาอังกฤษว่า semicolon มีรูปดังนี้ ; เป็นเครื่องหมายที่ไม่ค่อยใช้กันมากในภาษาไทย อาจเป็นเพราะไม่คุ้นกับการใช้ดังเช่นในภาษาอังกฤษ มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้

  • ใช้คั่นระหว่างประโยคที่มีรูปประโยคและใจความสมบูรณ์อยู่แล้ว เพื่อแสดงความต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดของประโยคนั้นๆ ตัวอย่าง

   • เตโชธาตุ คือธาตุไฟ ธาตุที่มีลักษณะร้อน ความร้อน; ในร่างกาย ได้แก่ไฟที่ยังกายให้อบอุ่น ไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรม ไฟที่ยังกายให้กระวนกระวาย และไฟที่เผาอาหารให้ย่อย.(จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ โดยพระเทพเวที หน้า 75)

  • ใช้แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน ตัวอย่าง

   • เมื่อน้อยให้เรียนวิชา; ให้หาสินมาเมื่อใหญ่.
    (ภาษิตไทย - ฝรั่ง พันเอก วี.อี. เกอรินี วารสารสยามสมาคมในพระบรมราชูถัมภ์ เล่มที่ 1 ปี ค.ศ.1904)

  • ใช้แบ่งกลุ่มตัวเลข ประโยค หรือกลุ่มคำที่มีเครื่องหมายจุลภาคอยู่แล้ว เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันความสับสน ตัวอย่าง

   • (1:2, 5:10); (1:3, 2:6)

   • อริยบุคคล คือบุคคลผู้เป็นอริยะ, ท่านผู้บรรลุธรรมวิเศษ มี 4 คือ พระโสดาบัน, พระสกทาคามี, พระอนาคามี และพระอรหันต์; แบ่งพิศดารเป็น 8 คือ พระโสดาปัตติมรรค และพระโสดาปัตติผล, พระสกทาคามิมรรค และพระสกทาคามิผล, พระอนาคามิมรรค และพระอนาคามิผล, พระอรหัตตมรรค และพระอรหัตตผล.

  • ใช้คั่นคำในรายการที่มีจำนวนมากๆ เพื่อจำแนกรายการออกเป็นพวกๆ ตัวอย่าง

   • การสัมมนาครั้งนี้ ผู้แทนจากหน่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น กรมวิชาการ, กรมอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ; กรมป่าไม้, กรมวิชาการเกษตรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กรมอนามัย, กรมการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.

  • ใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรม เพื่อคั่นบทนิยามของคำ และเพื่อคั่นอักษรย่อบอกที่มาของคำ ตัวอย่าง

   • กิ่ง น. ส่วนที่แยกออกจากต้น, แขนง; ใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอำเภอ, กิ่งสถานีตำรวจ; ลักษณนามเรียกงาช้างว่า กิ่ง; เรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา.

   • การุญ, การุณย์ [การุน] น. ความกรุณา (ป; ส.).

 4. เครื่องหมายทวิภาค ตรงกับภาษาอังกฤษว่า colon มีรูปดังนี้ : ส่วนมากใช้กับตัวเลข มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้

  • ใช้แสดงมาตราส่วนแผนที่ ตัวอย่าง

   • แผนที่มาตราส่วน 1:5,000 อ่าน [มาตราส่วน หนึ่งต่อห้าพัน]

  • ใช้แสดงอัตราส่วน ตัวอย่าง

   • ในการหุงข้าว ใช้ข้าวและน้ำในอัตราส่วน 1:2 อ่านว่า อัตราส่วน หนึ่งต่อสอง

  • ใช้แสดงสัดส่วน ตัวอย่าง

   • ในการผสมคอนกรีต ใช้ปูนซีเมนต์, หิน และทราย ในสัดส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร อ่านว่า ในสัดส่วน หนึ่งต่อสองต่อสี่

  • ใช้แสดงปฏิภาค ตัวอย่าง

   • 5:10 = 1:2 อ่านว่า ห้าต่อสิบ เท่ากับ หนึ่งต่อสอง หรืออีกนัยหนึ่ง 5/10 = 1/2.

  • ใช้คั่นระหว่างชั่วโมง กับนาที กับวินาที เพื่อบอกเวลา ตัวอย่าง

   • 05:30 น. อ่านว่า ห้านาฬิกา สามสิบนาที

   • 10:15:25 น. อ่านว่า สิบชั่วโมง สิบห้านาที ยี่สิบห้าวินาที
    หมายเหตุ นี้เป็นหลักสากล แต่ราชบัณฑิตยสถานยังคงกำหนดว่า 05.30 น. เป็นต้น

  • ใช้ไขความแทนคำว่า คือ เพื่ออธิบายขยายความของข้อความนั้นๆ ตัวอย่าง

   • กฤษณา: กฤษณาสอนน้อง แบบเรียกกวีนิพนธ์.

  • ใช้ต่อจากคำ "ดังนี้, ดังต่อไปนี้ ฯลฯ" เพื่อแจกจ่ายขยายข้อความออกไป ตัวอย่าง

   • สวนของนายจอนมีผลไม้หลายชนิดดังนี้: เงาะ, ทุเรียน, ขนุน, มังคุด, ลางสาด และละมุด.
นอกจากเครื่องหมายวรรคตอน 4 เครื่องหมาย ตามที่ได้กล่าวมานี้ ยังมีชื่อเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ อีก ที่ยังคงใช้ในภาษาไทยอยู่อีกหลายเครื่องหมาย ดังต่อไปนี้


5. วิภัชภาค (colon and dash) :-
6. ยัติภังค์ (hyphen) -
7. วงเล็บ หรือ นขลิขิต (parentheses) ( )
8. วงเล็บเหลี่ยม (square brackets) [ ]
9. วงเล็บปีกกา (braces) { }
10. ปรัศนีย์ (question mark) ?
11. อัศเจรีย์ (exclamation mark) !
12. อัญประกาศ (double quotation marks) " "
13. อัญประกาศเดี่ยว (single quotation marks) ' '
14. ไม้ยมก หรือ ยมก

15. ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย

16. ไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่ (et cetera, etc.) ฯลฯ
17. ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา (ellipsis, dotted line) ......
18. เส้นประ (dash line) - - -
19. เสมอภาค หรือ เท่ากับ (equals) =
20. สัญประกาศ (underline) ___
21. บุพสัญญา (ditto mark) "
22. มหัตถสัญญา (paragraph)

23. ดอกจัน (remark, note) *
24. ทับ (virgule, slant, slash) /

ที่มาข้อมูล : www.royin.go.th