ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (ชุดที่ 3)
 
ระดับชั้น : ป.2

(การบวกเลขสามหลัก)

จงบวกเลขจำนวนนับที่มีไม่เกิน 1,000 ของโจทย์ต่อไปนี้

ตัวอย่าง
 

Advertisement

1.
     คำตอบ 
 

2.
     คำตอบ 
 

3.
     คำตอบ 
 

4.
     คำตอบ 
 

5.
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
     คำตอบ 
 

7.

ของเหลวในร่างกายหรือในเซลล์ จะมีไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือ<3*29621*3>โปรตอน ซึ่งแตกตัวออกมาจากกรดชนิดต่างๆ เช่น กรดคาร์บอนิก หรือกรดฟอสฟอริก เป็นต้น ถ้ามีไฮโดรเจนไอออนเข้มข้นมาก ค่าของ pH จะต่ำแสดงว่า สภาพเป็นกรดสูง แต่ในทางตรงข้ามถ้าของเหลวนั้นมีไฮโดรเจนไอออนเข้มข้นน้อย pH จะสูง แสดงว่า มีสารบางชนิดในของเหลวของร่างกายหรือในเซลล์สามารถรวมกับไฮโดรเจนไอออนจะทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนต่ำลง สารเหล่านี้ ได้แก่ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน (HCO-3) ฟอสเฟตไอออน () และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เป็นต้น โดยเฉพาะไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการรวมกับไฮโดรเจนไอออน หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าสารละลายมีไฮดรอกไซด์ไอออนเข้มข้นมากขึ้น ไฮโดรเจนไอออนจะมีความเข้มข้นลดลง นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์บางชนิด เช่น โปรตีน และฮีโมโกลบิน สามารถรวมกับไฮโดรเจนไอออนได้อีกด้วย

ความเป็นกรด-เบส สามารถวัดได้เป็นค่าของ <3*34697*3>pH เมื่อค่าของ pH สูงขึ้นความเป็นกรดจะต่ำลง และจะเป็นกลางเมื่อค่าของ pH เท่ากับ 7 ในระดับนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากัน pH ที่มีค่าสูงกว่า 7 ความเป็นเบสก็จะสูงด้วย และจะสูงสุดเมื่อ pH มีค่าเท่ากับ 14 ส่วน pH ต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 1 ความเป็นกรดแก่ที่สุด

โดยทั่วๆ ไปเซลล์จะทำงานเป็นปกติ ในช่วง pH ของเซลล์มีค่าใกล้ๆ กับ 7 หรือมีสภาวะที่เป็นกลางหรือใกล้เป็นกลาง แต่ถ้าค่าของ pH ของเซลล์ต่ำหรือสูงเกินไปจะทำให้เซลล์ตายได้

ค่า pH เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะปริมาณของสารที่ให้และรับไฮโดรเจนไอออนไม่คงที่ เนื่องจากมีการนำสารเข้า หรือนำออกหรือเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในเซลล์ เช่น ในการหายใจ ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำจะได้ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออน ดังสมการ


ถ้าไม่มีการกำจัดไฮโดรเจนไอออนให้ลดลง ไฮโดรเจนไอออนจะเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตรายได้ การรักษาสมดุลของความเป็นกรด-เบส เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีของสารหลายชนิด ซึ่งควบคุมด้วยระบบประสาท ฮอร์โมนและเอนไซม์


การรักษาสมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิต การรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย การรักษาสมดุลของแร่ธาตุ การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต การขจัดสารของพืช
     คำตอบ 
 

8.
     คำตอบ 
 

9.

ของเหลวในร่างกายหรือในเซลล์ จะมีไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือโปรตอน ซึ่งแตกตัวออกมาจากกรดชนิดต่างๆ เช่น กรดคาร์บอนิก หรือกรดฟอสฟอริก เป็นต้น ถ้ามีไฮโดรเจนไอออนเข้มข้นมาก ค่าของ pH จะต่ำแสดงว่า สภาพเป็นกรดสูง แต่ในทางตรงข้ามถ้าของเหลวนั้นมีไฮโดรเจนไอออนเข้มข้นน้อย pH จะสูง แสดงว่า มีสารบางชนิดในของเหลวของร่างกายหรือในเซลล์สามารถรวมกับไฮโดรเจนไอออนจะทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนต่ำลง สารเหล่านี้ ได้แก่ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน (HCO-3) ฟอสเฟตไอออน () และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เป็นต้น โดยเฉพาะไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการรวมกับไฮโดรเจนไอออน หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าสารละลายมีไฮดรอกไซด์ไอออนเข้มข้นมากขึ้น ไฮโดรเจนไอออนจะมีความเข้มข้นลดลง นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์บางชนิด เช่น โปรตีน และฮีโมโกลบิน สามารถรวมกับไฮโดรเจนไอออนได้อีกด้วย

ความเป็นกรด-เบส สามารถวัดได้เป็นค่าของ pH เมื่อค่าของ pH สูงขึ้นความเป็นกรดจะต่ำลง และจะเป็นกลางเมื่อค่าของ pH เท่ากับ 7 ในระดับนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากัน pH ที่มีค่าสูงกว่า 7 ความเป็นเบสก็จะสูงด้วย และจะสูงสุดเมื่อ pH มีค่าเท่ากับ 14 ส่วน pH ต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 1 ความเป็นกรดแก่ที่สุด

โดยทั่วๆ ไปเซลล์จะทำงานเป็นปกติ ในช่วง pH ของเซลล์มีค่าใกล้ๆ กับ 7 หรือมีสภาวะที่เป็นกลางหรือใกล้เป็นกลาง แต่ถ้าค่าของ pH ของเซลล์ต่ำหรือสูงเกินไปจะทำให้เซลล์ตายได้

ค่า pH เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะปริมาณของสารที่ให้และรับไฮโดรเจนไอออนไม่คงที่ เนื่องจากมีการนำสารเข้า หรือนำออกหรือเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในเซลล์ เช่น ในการหายใจ ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำจะได้ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออน ดังสมการ


ถ้าไม่มีการกำจัดไฮโดรเจนไอออนให้ลดลง ไฮโดรเจนไอออนจะเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตรายได้ การรักษาสมดุลของความเป็นกรด-เบส เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีของสารหลายชนิด ซึ่งควบคุมด้วยระบบประสาท ฮอร์โมนและเอนไซม์


การรักษาสมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิต การรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย การรักษาสมดุลของแร่ธาตุ การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต การขจัดสารของพืช
     คำตอบ 
 

10.
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1786 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved