ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามสภาพจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ (ตอนที่ 3)
ในกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้งครูอาจมีการตั้งคำถามโดยสมมติสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน หรืออธิบายเนื้อหา คำถามเหล่านี้และแบบฝึกหัดบางข้อที่ครูให้นักเรียนทำเพื่อทบทวนบทเรียนเป็นคำถามที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เช่น

คำถามที่ 1ถ้าอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอีก 1 องศาเซลเซียส นักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
   
คำถามที่ 2ถ้านักเรียนต้องการให้แม่เหล็กที่เกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังลวดทองแดงที่พันรอบตะปูนี้
มีอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ควรทำอย่างไร
   
คำถามที่ 3นักเรียนคิดว่าบุคลากรในโรงเรียนของเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน
   
คำถามที่ 4ชุมชนของเรามีความเหมาะสมในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอะไร เพราะเหตุใด
   
คำถามที่ 5ถ้าต้องการรักษาความชุมชื้นในดินของแปลงผักในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของต้นผัก
นักเรียนควรทำอย่างไร

การตอบคำถามหรือการอภิปรายในประเด็นเหล่านี้ นักเรียนจะต้องอ่านทำความเข้าใจสถานการณ์/ประเด็นที่กำหนดให้ แล้วคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีและเลือกหรือสร้างสรรค์สิ่งที่นำมาเขียนเรียบเรียงเป็นคำตอบ ครูจึงสามารถประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนแต่ละคนได้จากผลงานการตอบคำถามหรือการอภิปรายเหล่านี้ ดังตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน เช่น

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คะแนนเต็ม 6 คะแนะ ประเมินจากคำตอบของนักเรียน

ส่วนที่ 1 ตอบคำถามได้ตรงประเด็นได้ 2 คะแนน
ตอบคำถามค่อนข้างตรงประเด็นได้ 1 คะแนน
   
ส่วนที่ 2 ตอบคำถามได้ตรงประเด็นได้ 2 คะแนน
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้บ้างได้ 1 คะแนน
   
ส่วนที่ 3 เขียนอธิบายชัดเจนอ่านเข้าใจได้ง่ายได้ 2 คะแนน
เขียนอธิบายไม่ชัดเจนได้ 1 คะแนน

นำคะแนนส่วนที่ 1,2 และ 3 รวมกันเป็นคะแนนเต็ม 6 คะแนน แล้วบันทึกคะแนน

การตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมปกติในการจัดการเรียนรู้ที่ครูโดยทั่วไปใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูล มีจิตวิทยาศาสตร์สนใจใฝ่รู้ ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น ยอมรับเมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนแต่ละคนได้ ดังนั้นครูควรวางแผนการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอจากการตอบคำถามของนักเรียน


ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้บางเนื้อหานักเรียนสามารถศึกษาได้จากการทดลอง การค้นคว้าจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์หรือแหล่งข้อมูลในชุมชน ครูอาจกำหนดหัวข้อหลักแล้วให้นักเรียนเลือกเรื่องตามความสนใจ เช่น


ในการปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ นักเรียนจะต้องเลือกอ่านข้อมูลจากแหล่งที่เหมาะสม หลากหลาย ทำความเข้าใจและสรุปข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ เชื่อมโยงข้อมูลและเขียนเรียบเรียงเป็นผลงานแบบต่างๆ จึงสามารถประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจากผลงานการสืบค้นข้อมูลได้ ดังตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน ต่อไปนี้


ย้อนกลับ
หน้าถัดไป
    เรื่อง :
    เข้าชม : 6759
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155