ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามสภาพจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ (ตอนที่ 2)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ ทุกระดับชั้น กิจกรรมการทดลองเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ทดลอง มีจิตวิทยาศาสตร์ สนใจใฝ่รู้ ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น ยอมรับเมื่อประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองของนักเรียนอาจแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ในการออกแบบหรือวางแผนการทดลองนักเรียนจะต้องอ่านทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ครูกำหนด คิดวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์แล้วกำหนด ตัวแปรที่ศึกษา และเขียนอธิบายวิธีการทดลอง เช่น ในการจึงการเรียนรู้เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูกำหนดสถานการณ์ว่า

ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายจากประธานเชียร์สีแดง ให้เลือกผ้าที่จะใช้ตัดเสื้อเชียร์กีฬาสีที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย นักเรียนจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ออกแบบการทดลองอย่างไรเพื่อนำเสนอต่อกองเชียร์สีแดง

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน ปัญหา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และวิธีการทดลอง

ตัวอย่างการออกแบบการทดลองของนักเรียน


เมื่อประเมินผลงานนักเรียนในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การกำหนดปัญหา ตัวแปรที่ศึกษาและการควบคุมตัวแปรแล้ว ครูสามาถวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้อีกด้วย ดังตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

การอ่าน คิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 4 คะแนน

 • กำหนดปัญหา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนด ครบทั้ง 4 หัวข้อ ได้ 4 คะแนน

 • กำหนดปัญหา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนด ครบทั้ง 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน

 • กำหนดปัญหา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนด ครบทั้ง 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน

 • กำหนดปัญหา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนด ครบทั้ง 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
การเขียน คะแนนเต็ม 2 คะแนนประะเมินจากการเขียนวิธีทดลอง

 • เขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทดลองชัดเจนได้ 2 คะแนน

 • เขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทดลองชัดเจนไม่ชัดเจน 1 คะแนน

 • นำคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรวมกันเป็นคะแนนเต็ม 6 คะแนน แล้วบันทึกคะแนน


เมื่อนักเรียนทำการทดลองแล้วครูมอบหมายให้เขียนรายงานการทดลอง ในการเขียนรายงานการทดลองนักเรียนจะต้องอ่านข้อมูลผลการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกเปรียบเทียบข้อมูลและสรุปผลการเปรียบเทียบ แล้วเขียนเรียบเรียงดังนั้นในการประเมินรายงานการทดลองนอกจากจะประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ แล้ว ยังสามารถประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้อีกด้วย ดังตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

การอ่าน คิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 2 คะแนน ประเมินจากการอภิปรายผลการทดลอง

 • จำแนก เปรียบเทียบข้อมูลและสรุปผลการเปรียบเทียบได้ชัดเจนได้ 2 คะแนน

 • จำแนก เปรียบเทียบข้อมูลและสรุปผลการเปรียบเทียบไม่ชัดเจนได้ 1 คะแนน
การเขียน คะแนนเต็ม 2 คะแนน ประเมินจากการอภิปรายผลการทดลอง

 • เขียนอธิบายชัดเจนได้ 2 คะแนน

 • เขียนอธิบายไม่ชัดเจนได้ 1 คะแนน
นำคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรวมกันเป็นคะแนนเต็ม 4 คะแนน แล้วบันทึกคะแนน

การวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจากกิจกรรมการทดลองสามารถสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการทดลองได้ทุกแผน โดยครูสามารถเลือกประเมินบางการทดลองได้ตามความเหมาะสม หรือครูอาจเพิ่มเติมการให้นักเรียนออกแบบการทดลองในบางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้และทักษะต่างๆ และนอกจากนี้ครูยังสามารถนำผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนมาพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเพิ่มขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ


ย้อนกลับ
หน้าถัดไป
  เรื่อง :
  เข้าชม : 14272
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155