ฉัพพรรณรังสีอ่านว่า ฉับ-พัน-นะ-รัง-สี หมายถึง รัศมี ๖ ประการคือ ๑. นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน ๒. ปีต เหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓. โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน ๔. โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน ๕. มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ ๖. ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก มักเขียนผิดเป็น ฉัพพรรณรังษี
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 794
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155