เจดียถาน, เจดียสถานอ่านว่า เจ-ดี-ยะ-ถาน , เจ-ดี-ยะ-สะ-ถาน หมายถึง สถานที่เคารพเช่นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระพุทธบาท พระพุทธฉายา และพระบรมสารีริกธาตุ มักเขียนผิดเป็น เจดีย์สถาน
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 526