บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ
อัตรา (บาท/เดือน)
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
13,000
ครูเชี่ยวชาญ
9,900
ครูนำนาญการพิเศษ
5,600
ครูชำนาญการ
3,500

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ
อัตรา (บาท/เดือน)
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
13,000
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
9,900
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5,600
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3,500

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ
อัตรา (บาท/เดือน)
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
13,000
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
9,900
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
5,600
ผู้อำนวยการชำนาญการ
3,500
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
9,900
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
5,600
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
3,500

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ
อัตรา (บาท/เดือน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
13,000
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
9,900
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
5,600
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
3,500หมายเหตุ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ได้รับวิทยฐานะใด เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งจะได้รับวิทยฐานะนั้นติดตัวมาด้วย
    เรื่อง :
    เข้าชม : 4553
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155