ไรโซเบียมในปมรากถั่ว (1)ไรโซเบียมสามารถเข้าสู่รากได้ทางขนราก หรือเข้าทางจุดกำเนิดของรากแขนงสำหรับในถั่วไม่มีขนราก การเข้าสู่ขนรากโดยไรโซเบียมมี 2 ทาง คือ

  1. เซลล์ของไรโซเบียมเข้าสู่ขนรากผ่านช่องว่างของ cellulose microfibrils
  2. เซลล์ขนรากโอบล้อมเข้าไปโดยตรง
ต่อมาค้นพบว่า ไรโซเบียมจะเลือกสัมผัสกับถั่วที่เฉพาะเจาะจง และเชื่อว่า เลคติน (lectin : phytohemaglutinins) ที่รากถั่ว ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมยึดระหว่างเซลล์ไรโซเบียมและผิวรากถั่ว โปรตีนที่เรียกว่า trifolin ในรากถั่วโคลเวอร์เชื่อมกับโพลีแซคคาร์ไรด์บนผิวรากของ Rhizobium trifolii แต่ไม่เกิดกับโพลีแซคคาร์ไรด์ที่ผิวของ Rhizobium japonicum จึงกล่าวได้ว่า ความจำเพาะเจาะจงของไรโซเบียมต่อถั่วนั้นเนื่องมาจากเลคตินนั่นเองเมื่อผ่าปมจะพบว่า ตรงกลางปมจะมีบริเวณ แบคทีรอยด์ (bacteroid zone) ซึ่งมีชั้นคอร์เท็กซ์ของปมล้อมรอบอยู่ ในบริเวณนี้จะมีเซลล์ของไรโซเบียมที่เรียกว่า แบคทีรอยด์อาศัยอยู่ภายในเยื่อที่สร้างจากเซลล์ของรากถั่ว จะพบแบคทีรอยด์เฉพาะภายในปมเท่านั้น ระยะนี้ไรโซเบียมไม่มีการเคลื่อนที่ ไม่มีแส้ และห่อหุ้มด้วยเยื่อ 3 ชั้น ไรโซเบียมสายพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพจะทำให้เกิดปมขนาดเล็ก ซึ่งจะมีแบคทีรอยด์ที่พัฒนาช้า แล้วมีการสะสมแป้งในเซลล์พืชที่ไม่มีไรโซเบียม และสะสมเด็กซ์แทรนในเซลล์พืชที่มีไรโซเบียมเข้าสู่เซลล์ ปมที่ด้อยประสิทธิภาพนี้จะมีไกลโคเจน ส่วนปมที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีการพัฒนาเป็นอย่างดี และมีสีชมพู เนื่องจากมี เลคฮีโมโกลบิน (Leghaemoglobin) และเนื้อเยื่อของแบคทีรอยด์จะมีการจัดรวมกันอย่างเป็นระเบียบ มีแบคทีรอยด์จำนวนมาก เป็นต้นการเกิดไรโซเบียมในปมรากถั่วสามารถแบ่งออกได้เป็นระยะต่างๆ แต่ละระยะมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนี้
 1. การขับสารต่างๆ ออกมาจากรากถั่วและการแบ่งเซลล์ของไรโซเบียมในดิน ในขณะที่ถั่วมีการเจริญเติบโตนั้น รากถั่วจะมีการขับสารหรือปลดปล่อยสารต่างๆ ออกมาอยู่เสมอ สารที่ขับออกมาจากรากถั่วเป็นสารอินทรีย์มากมายหลายชนิด ที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แต่เนื่องจากมีเชื้อไรโซเบียมอยู่แนบชิดจากรากถั่วจึงได้รับอิทธิพลจากสารเหล่านี้อย่างเด่นชัด


 2. ความผิดปกติและการโค้งงอของขนราก เมื่อมีปริมาณเซลล์ไรโซเบียมรอบๆ รากถั่วมากขึ้น ก็เริ่มมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่รากถั่ว โดยจะเริ่มที่บริเวณขนราก ทำให้ขนรากที่อยู่บริเวณนอกสุดผิดปกติ เนื่องจากสารอินทรีย์ต่างๆ ที่ผลิตจากไรโซเบียม ทำให้ขนรากโค้งงอ เป็นผลจากการชักนำของออกซิน หรือ indole acetic acid รวมทั้ง กรดนิวคลีอิก น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ และโปรตีนอื่นๆความผิดปกติของขนรากที่ปรากฎให้เห็น คือ

   1. ขนรากมีการแตกแขนงขนรากมีการโค้งงอปานกลาง เช่น ปลายขนรากจะโค้งงอตั้งแต่ 90-360 องศา


   2. ขนรากมีการโค้งงอมาก ในกรณีนี้ขนรากมีการโค้งงอตั้งแต่ 360 องศาขึ้นไป

  อย่างไรก็ตาม ขนรากบางเซลล์ไม่สามารถตอบสนองต่อสารต่างๆ ที่ไรโซเบียมผลิตขึ้นมา จึงยังคงเจริญเติบโตอย่างปกติ และไม่มีการโค้งงอ ส่วนรากที่มีการโค้งงอ ไรโซเบียมมีโอกาสติดกับขนราก โดยมีการฝังตัวอยู่ใน มิวซิเจล (mucigel) ที่ปกคลุมปลายรากและขนรากไว้ และมิวซิเจลนี้ไรโซเบียมสามารถใช้เป็นอาหารต่อไปได้ด้วยเลคตินเป็นสารอินทรีย์ สร้างโดยพืช เชื่อว่าสามารถดึงผิวหน้าของขนรากและไรโซเบียมชนิดที่เหมาะสมให้มาเกาะ โดยไรโซเบียมจะเกาะติดที่ขั้วหรือปลายเซลล์ มี เซลลูโลสไฟบริล (cellulose fibrill) ของไรโซเบียมเป็นตัวเชื่อมคลิกสิคลิกสิคลิกสิ
  เรื่อง : เรื่องน่ารู้
  เข้าชม : 12829
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155