ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Word of the day

Word of the day
   

benefit
 
ben•e•fit (เบ็น-นิ-ฟิท)     เป็นได้ทั้ง n. vi. vt. หมายถึง เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ได้รับประโยชน์, สิทธิพิเศษ, ข้อยกเว้น
syn : welfare, profit, gain
ตัวอย่างเช่น
-
The field trip was of great benefit to the students.


ตัวอย่างของการใช้คำว่า benefit จากข่าวของ www.atimes.com เรื่อง " Asian Highway network gathers speed " ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2549


Asian Highway network gathers speed

MUMBAI - More pieces of the ambitious 141,204-kilometer Asian Highway network slotted into place this month as Vietnam completed its section linking Vietnam, Laos, Thailand and Myanmar. Do Ngoc Dung, vice director general of the My Thuan Project Management Unit (PMU), announced completion of the work. The US$144.77 million construction bill was partly financed by the Asian Development Bank.

The $44 billion Asian Highway network weaves through 32 countries, connects Asia with Europe, and promises to boost regional economies by facilitating trade and tourism through its linkage of Asian seaports, airports and major tourist destinations. It also fleshes out dreams of a Pan-Asian community with a common socio-political-economic identity analogous to the European Union.

"There is a 12-20% [increase in the growth of gross domestic product associated] with greater investment in highways in India," said A Veeraragavan, a professor with the leading Indian Institute of Technology (IIT) and one of the country's top experts in highway engineering. "The GDP growth rate may vary from Asian country to country, but the bottom line is [there are] more advantages with better highways, from saving lives lost in traffic accidents to economic benefits."

.....
ที่มาข้อมูล : www.atimes.com
จำนวนคนอ่าน 1517 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved