ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | หลักภาษาไทย

หลักภาษาไทย
   

คำเป็น คำตาย
 

คำเป็น

คำเป็น คือ

  • พยัญชนะผสมสละเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น จา ปรี ดู กอ

  • คำมีตัวสะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น ฟัง, ตัง, ตน, ยาม, เชยพราว

  • หรือสังเกตุให้ได้คำตอบที่รวดเร็วว่ามี อำ (-ม), ไอ (-ย), ใอ (-ย), เอา (-ว) เพราะมีเสียงเหมือนตัวสะกด


คำตาย

คำตาย คือ

  • ผสมสละเสียงสั้นในแม่ก กา เช่น มะ จะ ติ ปริ ดุ เกาะ

  • พยัญชนะตัวเดียว เช่น ณ , บ (บ่อที่แปลว่าไม่), ธ ,ก็

  • มีตัวสะกดแม่ กบ กด กก เช่น นาก ตาก พัก เมฆ ภพ ตบ ภาพ ตด


การผันวรรณยุกต์ และผันเสียง

อักษรสูง คำเป็น ผันวรรณยุกต์เป็นสามัญ เอก โท เช่น ขา ข่า ข้า, ขง ข่ง ข้ง แต่เสียงเป็น จัตวา เอก โท

อักษรสูง คำตาย ผันวรรณยุกต์เป็น สามัญ โท เช่น ขะ ข้ะ , ขก ข้ก แต่เสียงเป็น เอก โท

อักษรกลาง คำเป็น ผันได้ครบ 5 เสียง เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

อักษรกลาง คำตาย ผันวรรณยุกต์เป็น สามัญ เอก ตรี จัตวา เช่น กะ ก่ะ ก๊ะ ก๋ะ แต่เสียงเป็น เอก โท ตรี จัตวา

อักษรต่ำ คำเป็น ผันวรรณยุกต์เป็น สามัญ เอก โท เช่น คา ค่า ค้า แต่เสียงเป็น สามัญ โท ตรี

อักษรต่ำ คำตาย สระสั้น ผันวรรณยุกต์เป็น สามัญ เอก จัตวา เช่น คะ ค่ะ ค๋ะ แต่เสียงเป็น ตรี โท จัตวา (เสียงจัตวาในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม)

อักษรต่ำ คำตาย สระยาว ผันวรรณยุกต์เป็น สามัญ โท จัตวา เช่น คาก ค้าก ค๋าก แต่เสียงเป็น โท ตรี จัตวา (เสียงจัตวาในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม)
จำนวนคนอ่าน 73922 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved