แบบฟอร์ม ใบความรู้ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์ (ป.3 แผน 4)
กลุ่มที่............ใบความรู้เรื่อง หน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของ....................................