ใบความรู้ เรื่อง การชะลอการพังทลายของดิน
การชะลอการพังทลายของดิน มีดังนี้

 1. การปลูกพืชตามแนวระดับ ทำได้โดยการไถพรวนดิน แล้วหว่านหรือปลูก ตลอดจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ มักทำในพื้นที่ที่มีความลาดชันร้อยละ 3-8 การปลูกพืชตามแนวระดับจะช่วยลดอัตราการไหลของน้ำ เป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

  การปลูกพืชในแนวระดับ

 2. การปลูกพืชแบบขั้นบันได ทำได้โดยการสร้างคันดินทำให้เกิดร่องน้ำ ปรับพื้นที่ให้มีลักษณะ เช่นเดียวกับขั้นบันได เพื่อใช้ปลูกพืช ซึ่งจะช่วยลดความลาดชันของพื้นที่ ช่วยลดอัตราการไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช่วยให้พืชนำแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ถึงแม้จะเป็นเชิงเขาก็สามารถปรับพื้นที่ให้มีลักษณะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้

  การปลูกพืชแบบขั้นบันได

 3. การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชมากกว่า 2 ชนิดลงบนพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาต่างกันสลับกันไป เช่น ปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าว สลับกันไป เป็นต้น

  ตัวอย่างการปลูกพืชหมุนเวียน
  หลักการเลือกชนิดของพืชที่นำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียน มีดังนี้
   • พืชแต่ละชนิดต้องการแร่ธาตุต่างชนิดกัน

   • พืชแต่ละชนิดมีระบบรากหยั่งตื้นลึกที่แตกต่างกัน

   • พืชแต่ละชนิดมีอายุต่างกัน มีความเหมาะสมกับฤดูกาลและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

  ประโยชน์จากการปลูกพืชหมุนเวียน มีดังนี้
   • ป้องกันไม่ให้แร่ธาตุชนิดหนึ่งชนิดใดหมดไปจากพื้นที่นั้น

   • ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

   • ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

   • เป็นการนำแร่ธาตุในดินไปใช้อย่างคุ้มค่า

   • ช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช

 4. การเพิ่มสารอินทรีย์ในดิน ทำได้โดยการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช ได้แก่ การใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก เป็นการคืนแร่ธาตุให้กับดิน ซึ่งดีกว่าการนำไปเผาทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มสารอินทรีย์ในดินช่วยให้ดินมีความชื้นสูง อุ้มน้ำได้ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก และช่วยลดอัตราการสูญเสียหน้าดินไปอีกทางหนึ่งด้วย
  เรื่อง :
  เข้าชม : 18318
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155