ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

ประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็ก
 
ประโยชน์ที่ได้จากเพลงกล่อมเด็ก

  1. เพลงกล่อมเด็ก เป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในแง่ต่างๆ เช่น ความเชื่อ ความคิดเห็น วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม เป็นต้น


  2. เพลงกล่อมเด็กสะท้อนให้เห็นประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นเครื่องปรุงแต่งสังคม และเห็นถึงความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งมักปนอยู่ในถ้อยคำ ที่นำมาเปรียบเทียบ เพราะการแต่งเพลงกล่อมเด็กมักเป็นแบบบุคคลอธิษฐาน คือการนำสิ่งที่มีตัวตนมาเทียบกับสิ่งที่เป็นนามธรรม และสิ่งที่มีตัวตนนั้นย่อมเลือกมาจากชีวิตในสังคม


  3. เพลงกล่อมเด็กให้ความรู้เรื่องภาษา ได้รู้ถึงศัพท์สำนวนตลอดจนวิธีแสดงความคิดออกมาอย่างมีศิลปะ เช่น การสร้างบรรยากาศ การใช้ภาษาที่ชัดเจน และให้ได้รสทางภาษา


  4. ให้เกร็ดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เกร็ดความรู้ทางด้านวรรณคดี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แบบแผนการปกครองของสังคมและครอบครัว


  5. ศึกษาบทกล่อมเด็กในแง่ของวรรณศิลป์ ทำให้ซาบซึ้งได้ง่ายกว่า เพราะใช้คำง่าย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในถิ่นนั้นจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะไม่มีปัญหาเรื่องศัพท์ สำนวนซึ่งบางสำนวนเป็นที่คุ้นหู การศึกษาเพลงกล่อมเด็กจึงเป็น การปูพื้นฐานด้านวรรณคดี เพื่อศึกษาในขั้นต่อไปได้สะดวก เพราะวิธีการแสดงออกคล้ายคลึงกัน


  6. เพลงกล่อมเด็กเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนไปในตัว เพราะมีคติธรรมคติโลกปนอยู่ทุกบทเพลง


  7. เพลงกล่อมเด็ก ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังผู้ขับและผู้สนใจ
จำนวนคนอ่าน 7812 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved