ใบความรู้เรื่อง "ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย"ภาษาบาลี - สันสกฤต นั้นภาษาไทยเราได้นำมาใช้ในภาษาเป็นอันมาก จะเห็นได้จากวรรณคดีและบรรดาคำใหม่ๆ ที่เรามีใช้ในภาษาไทย ถึงแม้ว่าภาษาบาลี - สันสกฤตจะเป็นภาษาในตระกูลเดียวกัน แต่ลักษณะของคำ และการใช้ตัวอักษรยังมีข้อแตกต่างกันอยู่ ดังนั้นจึงควรรู้ลักษณะที่แตกต่างเพื่อเป็นหลักสังเกตทั้ง 2 ภาษาดังนี้

ภาษาบาล
ภาษาสันสกฤต

สระ ภาษาบาลีมีสระใช้ทั้งหมด 8 ตัว คือ อะอา อิ อี อุ อู เอ โอ

สระ ภาษาสันสกฤตมีสระใช้ 14 ตัว มากว่าบาลี 6 ตัว คือ ฤ ฤา ฦ ฦา ไอ เอา
พยัญชนะ ภาษาบาลีมีพยัญชนะใช้ทั้งหมด 32 ตัว
พยัญชนะ ภาษาสันสกฤต มีพยัญชนะ คือ ศ ษ
ตัวสะกด ภาษาบาลีมีตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอน
ตัวสะกด ภาษาสันสกฤตมีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอน
นิยมใช้ ฬ เช่น กีฬา ครุฬ จุฬา
นิยมใช้ ฑ เช่น กรีฑา ครุฑ
คำควบกล้ำ บาลีไม่นิยมคำควบคล้ำ และอักษรนำ

คำควบกล้ำภาษาสันสฤตนิยมคำควบกล้ำและอักษรนำ

การใช้ ส บาลีใช้ ส ทั้งหมด (ส เป็นเศษวรรคในภาษาบาลี ใช้ตามตัวเองได้ เช่น วิปัสสนา
การใช้ ส สันสกฤตใช้ทั้ง ส ศ ษ เช่นกัน แต่ ส จะใช้เมื่อตัวตามเป็นพยัญชนะ วรรคตะ เช่น สตรี พัสดุ
การใช้ "ริ" บาลีใช้ในคำว่า อริยะ ภริยา จริยา
การใช้ "ร" และ "รร" สันสกฤตจะใช้ในคำว่า อารยะ ภรรยา จรรยา
บาลีใช้ อะ อุ อเช่น อมตะ ติณ อุตุ
สันสกฤตใช้ ฤ เช่น ตฤณ ฤดู อมฤต
สังเกตการใช้ "ณ" ตามหลัง ร เช่น ปราณี อรุณ นารายณ์
สังเกตการใช้ "เคราะห์" เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์


    เรื่อง :
    เข้าชม : 5868
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155