ตัวอย่างการเขียนเรียงความพระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์


ชีวิตคนเรานี้น้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอายุโลก ดังนั้นไม่ควรปล่อยเวลาที่เรามีน้อยอยู่แล้วให้ล่วงไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ฝากผลงานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับผลประโยชน์จากงานนั้น และให้ชื่อของเราจารึกอยู่ในความทรงจำของชนทั้งหลายสืบไป

ผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรม คือมีความไม่ประมาทเพราะเมื่อไม่ประมาทแล้วย่อมระลึกอยู่เสมอว่า ในที่สุดตนก็ต้องสิ้นชีวิตลงและจะต้องใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ เพื่อพิจารณาธรรมและกระทำกิจของตนด้วยความเพียรพยายาม

ดังนั้นเราควรมาพิจารณาดูว่าในวันหนึ่งๆ เราได้ทำอะไรบ้าง สิ่งที่เราทำอะไรบ้าง สิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ เปล่าประโยชน์หรือเป็นโทษเพียงใด และงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์นั้นเราต้องเปรียบเทียบดูว่า อย่างไหนมีประโยชน์มากน้อยกว่ากันเพียงไร เมื่อพิจารณาไตร่ตรองดูจนถี่ถ้วนแล้วก็เลือกปฏิบัติสิ่งที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเวลาที่สุดก่อนแล้วจึงปฏิบัติสิ่งที่มีประโยชน์น้อยลงตามลำดับ

บุคคลย่อมมีงานประจำหรือหน้าที่ของตนอยู่ทุกคนแล้วหน้าที่เหล่านี้ได้แก่การเป็นนักเรียน เป็นครู เป็นหมอ เป็นทหาร เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกคนควรกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ก็ทำงานที่มีประโยชน์อื่นๆ งานเช่นนี้ เรียกว่างานอดิเรกคืองานยามว่าง ซึ่งเราควรทำในเวลาที่เสร็จจากงานประจำจริงไม่ใช่ว่ายังมีงานประจำอยู่แต่หันไปทำงานอดิเรก เพราะความเกียจคร้านเบื่อหน่ายในงานประจำดังนี้

งานอดิเรกมีหลายอย่างหลายประเภทด้วยกัน งานอดิเรกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน งานอดิเรกของบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นงานประจำของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ งานอดิเรกนี่แหละอาจนำชื่อเสียงและรายได้มาสู่เจ้าของงานยิ่งกว่างานประจำเสียอีก งานเหล่านี้มีการสะสมแสตมป์ การเลี้ยงกล้วยไม้ การสะสมหนังสือ การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับร่างกายและจิตใจ ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจ เบิกบานพร้อมที่จะทำงานประจำ หรืองานอื่นๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ

สมัยปัจจุบันนี้ มีผู้จัดตั้งสมาคมต่างๆ มากมายจุดประสงค์ของสมาคมเหล่านี้คือการให้สมาชิกของสมาคมใช้เวลาว่างจากงานประจำของตน เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยไม่ปล่อยเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ แต่เราทำประโยชน์ต่อประเทศ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมแห่งใดเลย ด้วยการรู้จักแบ่งเวลาที่ตนมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ชีวิตของเราจะมีค่าอีกมากมาย ดังนั้น คติประจำใจที่เราควรระลึกไว้เสมอคือ "อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์"
    เรื่อง :
    เข้าชม : 6494
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155