แบบทดสอบ การอ่านออกเสียงคำที่มักอ่านผิด (ม.2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. ข้อใดเขียนคำผิด
 กรกฏาคม = กะ - ระ - กะ - ดา - คม   
 กรณียกิจ = กะ - ระ - นี - ยะ - กิด   
 กรมธรรม์ = กรม - มะ - ทัน  
 กรมหลวง = กรม - หลวง  

2. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 กรรมวิธี = กำ - มะ - วิ - ที   
 กรรมาธิการ = กัน - มา - ธิ - กาน  
 กรวิก = กะ - ระ - วิก  
 กระจิริด = กระ - จิ - หริด  

3. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 กลไก = กน - ไก  
 กลวิธี = กน - ละ - วิ - ที  
 กลอุบาย = กน - อุ - บาย  
 กามวิตถาร = กาม - วิด - ตะ - ถาน  

4. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 กาลสมัย = กา - ละ - สะ - ไหม  
 กาฬปักษ์ = กา - ละ - ปัก  
 กุลสตรี = กุน - ละ - สะ - ตรี  
 กุศโลบาย = กุ - สะ - โล - บาย  

5. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 ขัดสมาธิ = ขัด - สะ - มา - ธิ  
 เข้าสมาธิ = เข้า - สะ - มา - ทิ  
 คณนา = คะ - นะ - นา  
 ครหา = คะ - ระ - หา  

6. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 คณิตศาตร์ = คะ - นิด - สาด  
 ครุภัณฑ์ = ครุ - พัน  
 คุณโทษ = คุน - นะ - โทด  
 คุณลักษณะ = คุน - นะ - ลัก - สะ - หนะ  

7. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 โฆษณา = โค - สะ - นา  
 จักจั่น = จัก - จั่น  
 จักรราศี = จัก - รา - สี  
 จันทรคติ = จัน - ทระ - คะ - ติ   

8. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 จันทรคราส = จัน - ทะ - คราด  
 จันทรุปราคา = จัน - ทะ - รุ - ปะ - รา - คา  
 จิตวิสัย = จิด - ตะ - วิ - ไส  
 จิตนิยม = จิด - นิ - ยม  

9. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 เจตคติ = เจ - ตะ - คะ - ติ  
 เจรจา = เจ - ระ - จา  
 ฉกษัตริย์ = ฉะ - กะ - สัด  
 ฉัตรมงคล = ฉัด - มง - คน  

10. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 เฉลิมพระชนมพรรษา = ฉะ - เหลิม - พระ - ชน - พัน - สา  
 ชันษา = ชัน - นะ - สา   
 ชาติภูมิ = ชาด - พูม  
 ชุกชี = ชุก - ชี  

11. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 ซอมซ่อ = ซอม - ซ่อ  
 ฐานันดรศักดิ์ = ถา - นัน - ดอน - ระ - สัก  
 ดาษดา = ดาด - สะ - ดา  
 ดาษดื่น = ดาด - ดื่น  

12. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 ดุลพินิจ = ดุน - พิ - นิด  
 ตรีโกณมิติ = ตรี - โกน - มิ - ติ   
 ตุ๊กตา = ตุ๊ก - กะ - ตา  
 ถาวรวัตถุ = ถา - วอ - ระ - วัด - ถุ  

13. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 ทักทิน = ทัก - กะ - ทิน  
 ทัณฑกรรม = ทัน - ทะ - กำ  
 ทัณฑฆาต = ทัน - ทะ - คาด  
 ทัณฑสถาน = ทัน - ทะ - สะ - ถาน  

14. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 นาฏกรรม = นาด - ตะ - กำ  
 นาฏศิลป์ = นาด - ตะ - สิน  
 นาฏดนตรี = นาด - ตะ - ดน - ตรี  
 นามสมญา = นาม - สม - ยา  

15. ข้อใดเขียนคำอ่านผิด
 บรรณารักษ์ศาสตร์ = บัน - นา - รัก - สะ - สาด  
 บรมอัฐิ = บอ - รม - มะ - อัด - ถิ  
 บรรพชา = บัน - พะ - ชา
  
 บราลี = บรา - ลี  

16. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 บาทบงสุ์ = บาด - บง  
 บาทยุคล = บาด - ยุ - คน  
 บาปกรรม = บาบ - กำ  
 บัตรพลี = บัด - พลี  

17. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 บำราบ = บำ - ราบ   
 บำราศ = บำ - ราด  
 บุริมสิทธิ = บุ - ริม - มะ - สิด - ทิ   
 บุรุษเพศ = บุ - หรุด - สะ - เพด  

18. ข้อใดเขียนคำอ่านถูก
 ปฐมวัย = ปะ - ถม - ไว  
 ปรกติ = ปรก - กะ - ติ  
 ปราชัย = ปรา - ไชย  
 ปริตร = ปะ - ริด  

19. ข้อใดอ่านออกเสียงได้ 2 อย่าง
 ปัจฉิมยาม  
 ปัจฉิมวัย  
 ปัจฉิมลิขิต  
 ปรัชญา  

20. ข้อใดอ่านออกเสียงได้อย่างเดียว
 ประกาศนียบัตร  
 ประวัติศาสตร์  
 ปรปักษ์  
 ปรโลก  

21. ข้อใดอ่านออกเสียงควบกล้ำ
 ผลิต  
 ปริญญา  
 ปลัก  
 ปลก  

22. ข้อใดอ่านออกเสียงได้ 2 อย่าง และความหมายเหมือนกัน
 กรี  
 ปรัก  
 ปักเป้า  
 ปุณฑริก  

23. ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากคำอื่น
 พลีชีพ  
 พลีกรรม  
 พลียา  
 พราหมี  

24. ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากคำอื่น
 พลการ  
 พลขับ  
 พลความ  
 พลโลก  

25. ข้อใดไม่อ่านแบบอักษรนำ
 ผลิตกรรม  
 ผลิตผล  
 เผยิบผยาบ  
 ผลีผลาม  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 67015
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155