มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : มัธยม 4


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 

1. มวล 2 กิโลกรัม อยู่นิ่งบนพื้นระดับขรุขระ μ = 0.3 ถูกฉุดด้วยแรง 40 นิวตัน เป็นระยะทาง 34 เมตร แล้วหันหลังดึงกลับด้วยแรงใหม่ P นิวตัน ปรากฏว่าหยุดนิ่งภายใน 5 วินาที จงหาแรง P
 6.4 นิวตัน  
 7.6 นิวตัน  
 8.3 นิวตัน  
 10.4 นิวตัน  

2. วัตถุมวล m เมื่อวางบนพื้นเอียง 60° พบว่าเริ่มไถลลง ถ้าวางบนพื้นในแนวราบ และออกแรงผลักวัตถุจนเริ่มเคลื่อนที่ จะต้องใช้แรงเท่าใด เมื่อ g = ความเร่ง เนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก
 mg cos60°  
 mg sin60°  
 mg / tan60°  
 mg tan60°  

3. วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม ห้อยแขวนไว้กับเครื่องชั่งสปริงซึ่งอยู่ในลิฟต์ ลิฟต์เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งขึ้นด้วยความเร่ง 0.4 เมตร/วินาที2 จนมีความเร็วคงที่ 0.6 เมตร/วินาที แล้วลดอัตราเร็วลงจนหยุดนิ่งด้วยขนาดของความเร่ง 0.4 เมตร/วินาที2 ในระหว่างที่ลิฟต์ลดอัตราเร็วลงนั้นเครื่องชั่งสปริงอ่านได้เท่าใดในหน่วยนิวตัน
 4.8 นิวตัน  
 6.0 นิวตัน  
 7.2 นิวตัน  
 9.3 นิวตัน  

4. เมื่อเราตกจากต้นไม้ลงมากระทบพื้นดินจะรู้สึกเจ็บนั้น อาจอธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์ต่อไปนี้คือ
 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน  
 กฏข้อที่สองของนิวตัน  
 กฏข้อที่สามของนิวตัน  
 กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน  

5. วัตถุมวล 50.0 กรัม ถูกผลักขึ้นไปบนพื้นเอียงทำมุม sin-1 กับแนวระดับ ด้วยอัตราเร็ว 4.9 เมตร/วินาที ถ้าไม่คิดความเสียดทานของพื้นเอียง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปบนพื้นเอียงเป็นระยะทางไกลสุดเท่ากับ
 2.8 เมตร  
 4.9 เมตร  
 5.6 เมตร  
 9.8 เมตร  

6. จากรูป A และ B โยงต่อกันด้วยเชือกน้ำหนักเบาผ่านรอกที่ไม่มีความฝืด พื้นโต๊ะมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.5 ถ้าเปลี่ยนวัตถุ A เป็น C ซึ่งมีมวลเป็นสองเท่าของ A จะได้ว่าอัตราเร่งของระบบ AB ต่างจากระบบ CB เท่าไหร่ ถ้า A = 2 กิโลกรัม และ B = 6 กิโลกรัม

 AB น้อยกว่า CB อยู่ 2.25 เมตร/(วินาที)2  
 CB น้อยกว่า AB อยู่ 2.25 เมตร/(วินาที)2  
 AB น้อยกว่า CB อยู่ 0.75 เมตร/(วินาที)2  
 CB น้อยกว่า AB อยู่ 0.75 เมตร/(วินาที)2  

7. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
 1. ชายคนหนึ่งพยายามดันวัตถุก้อนหนึ่งให้ขยับไปบนพื้นระดับ แต่วัตถุไม่ขยับ แสดงว่ามีแรงคู่ปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกระทำ

 2. เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์กระทำต่ออนุภาคจะทำให้อัตราเร็วของอนุภาคเปลี่ยนไปเสมอ

 3. ในกรอบอ้างอิงใดๆ วัตถุจะรักษาสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์มากระทำ
 ข้อ 1 และ 2 ถูก  
 ข้อ 2 และ 3 ถูก  
 ข้อ 3 ถูก  
 ผิดทุกข้อ  

8.

วัตถุทรงกลมมวล 400 กรัม อยู่ในสนามแรงโน้มถ่วง g ถูกแขวนไว้แน่นด้วยเส้นด้ายเล็กๆ เส้นหนึ่ง ที่ด้านล่างทรงกลมมีเส้นด้ายชนิดเดียวกันผูกติดแน่นอยู่ โดยการพิจารณาแรงที่กระทำต่อทรงกลม ให้หาว่าจะต้องกระตุกด้ายเส้นล่างให้ทรงกลมเคลื่อนที่ลงชั่วขณะด้วยความเร่งในกรณีใดบ้าง ด้ายเส้นล่างจึงจะมีโอกาสขาดก่อนเส้นบน (g = 10 m/s2, ด้ายมีมวลน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคิด)

 1. 8 เมตร/วินาที2

 2. 16 เมตร/วินาที2

 3. 24 เมตร/วินาที2
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 2 และ 3  
 ข้อ 3 และ 1  
 ไม่มีข้อถูก  

9. วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 2.0 กิโลกรัม ถูกดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียง 30 องศา โดยใช้เชือกตามรูปถ้าความตึงในเส้นเชือกเป็น 40 นิวตัน และแรงเสียดทานมีขนาด 2.0 นิวตัน ความเร่งของวัตถุ และแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นเอียงกระทำกับวัตถุเป็นเท่าไร

 15 เมตร/วินาที2 และ นิวตัน  
 14 เมตร/วินาที2 และ 5 นิวตัน  
 14 เมตร/วินาที2 และ นิวตัน  
 24 เมตร/วินาที2 และ 5 นิวตัน  

10. กราฟในข้อใดต่อไปที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
  
 
  
 
  
 
  

11. ในการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรง และความเร่งของนักเรียน 2 กลุ่มคือ A และ B โดยถ่วงรถทดลอง ซึ่งมีมวลคงที่ด้วยน๊อตโลหะให้เคลื่อนที่ไปบนรางไม้และวัดอัตราเร็วของรถด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ในการทดลองนี้จำเป็นต้องหมุนรางไม้เพื่อชดเชยแรงเสียดทานด้วย mA, mB, θA และ θB เป็นมวลของรถและมุมที่รางไม้กระทำกับแนวราบกลุ่ม A และ B ตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลจากการทดลองของทั้งสองกลุ่มมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง F ที่ใช้ถ่วงรถกับขนาดของความเร่ง a ของรถจะได้ดังรูป จากรูปข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

 mA > mB ; θA มีค่ามากเกินไป และ θB มีค่าน้อยเกินไป  
 mA > mB ; θA มีค่ามากเกินไป และ θB มีค่ามากเกินไป  
 mA < mB ; θA มีค่าน้อยเกินไป และ θB มีค่าน้อยเกินไป  
 mA < mB ; θA มีค่าน้อยเกินไป และ θB มีค่ามากเกินไป  

12. ผูกปลายหนึ่งของเส้นเชือกที่มีมวล m เข้ากับตะขอที่ติดแท่งไม้สี่เหลี่ยมที่มีมวล M แล้วดึงอีกปลายหนึ่งด้วยแรง ถ้า เป็นแรงที่เชือกดึงแท่งไม้และแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับแท่งไม้เป็นศูนย์   มีค่าเป็นเท่าไร

   
   
   
   

13. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม ผูกแขวนอยู่คนละข้างของเชือกเบาและหมุนได้คล่องดังรูป ถ้าขณะเริ่มต้นวัตถุอยู่สูงจากพื้น 0.40 เมตร จงหาว่าวัตถุ 15 กิโลกรัมจะตกถึงพื้นในเวลากี่วินาที

 0.1  
 0.2  
 0.3  
 0.4  

14. ใช้เชือกเส้นหนึ่งผูกแท่งไม้ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะ แล้วดึงที่ปลายเชือกอีกปลายหนึ่งด้วยแรง ทำให้เชือกดึงไม้ด้วยแรง ให้ เป็นน้ำหนักของไม้, เป็นแรงที่พื้นกระทำต่อแท่งไม้ และ เป็นแรงเสียดทาน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง


 แรง เป็นแรงที่โลกดึงดูดแท่งไม้  
 แรง และ เป็นแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  
 แรง และ เป็นแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  
 แรง และ เป็นแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  

15. ในโรงงานแห่งหนึ่ง คนงานวางกล่องใบหนึ่งลงบนสายพาน ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ถ้าความเร็วต้นของกล่องเป็นศูนย์   จงหาว่ากล่องจะเคลื่อนที่ไปบนสายพานนานเท่าใดก่อนที่จะหยุดไถล

 1 วินาที  
 2 วินาที  
 3 วินาที  
 4 วินาที  

16. ใช้แรง ดึงรถทดลอง 3 คัน มีมวล 1, 2 และ 3 กิโลกรัม รถทั้งสามต่อกันด้วยเส้นเชือก x และ y ดังรูป โดยคิดว่าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างรถกับพื้นเลย ถ้าเส้นเชือก x มีความตึง 20 นิวตัน แรงดึง และความตึงของเส้นเชือก y จะเป็นกี่นิวตัน ตามลำดับ


 12 และ 4  
 16 และ 12  
 24 และ 4  
 24 และ 12  

17. ใช้แรง 18 นิวตัน ดันหีบ A มวล 5 กิโลกรัม ซึ่งหีบ A จะไปดันหีบ B มวล 2 กิโลกรัม และหีบ B จะไปดันหีบ C มวล 2 กิโลกรัม อีกต่อหนึ่ง ให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบที่ไม่มีความเสียดทาน (ดูรูป) แรงในหน่วยนิวตันตามแนวราบที่ C กระทำต่อ B มีค่าเท่ากับ 4  
 8  
 14  
 18  

18. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนเครื่องชั่งในลิฟต์ เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้น เครื่องชั่งอ่านค่าได้ W1 และเมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่งลง เครื่องชั่งอ่านค่าได้ W2 จงหาน้ำหนักที่แท้จริงของชายคนนั้น กำหนดให้ขนาดของความเร่งของลิฟต์ทั้งขาขึ้นและขาลงมีค่าเท่ากัน

 W1 + W2  
 W1 - W2  
 (W1 + W2) / 2  
 (W1 - W2) / 2  

19. ปล่อยลูกบอลจากที่สูง 3.2 เมตร ลูกบอลตกลงมาแล้วกระแทกกับพื้น สัมผัสพื้นกินเวลานาน 0.1 วินาที ลูกบอลกะดอนขึ้นไปในแนวดิ่งได้ระยะสูงเท่ากับ ของความสูงที่ปล่อยลูกบอล ขนาดแรงกระแทกจากพื้นเป็นกี่เท่าของขนาดแรงดึงดูดที่โลกมีต่อลูกบอล (กำหนดให้ g = 10 m/s2)
 3  
 12  
 13  
 14  

20. ลูกบอลมวล 0.10 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที เข้าชนผนังตึกในทิศทางตั้งฉาก แล้วกระดอนกลับในทิศทางตรงข้ามด้วยความเร็ว 8.0 เมตรต่อวินาที (ถ้าลูกบอลกระทบผนังตึกเป็นเวลา 1.0 × 10-3 s แรงที่ผนังตึกกระทำกับลูกบอลมีค่าเท่าไร (ถ้าคิดว่าแรงที่ผนังตึกกระทำกับลูกบอลมีค่าคงที่)

 200 นิวตัน  
 1,000 นิวตัน  
 1,500 นิวตัน  
 1,800 นิวตัน  
 
           
 
 
 
 
  เรื่อง : แบบฝึกหัดฟิสิกส์
  เข้าชม : 61826
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155