แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (ม.1 แผน 70)ให้นักเรียนทำเหครื่องหมาย (×) ทับตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

หน้าถัดไป