ใบความรู้เรื่อง "การเขียนคำชี้แจง"
ความหมายของคำว่า "ชี้แจง"

คำว่า "ชี้แจง" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ก. พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
ฉะนั้น การเขียนคำชี้แจง จึงหมายถึงการเขียนขยายความโดยการให้เหตุผล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเชื่อถือในเรื่องนั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการเขียนคำชี้แจง

ในการเขียนคำชี้แจงนั้นอาจแบ่งไว้ด้วยจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

 1. เพื่อป้องกันหรือแก้ไขความเข้าใจผิด เช่น คำชี้แจงเรื่องการเก็บเงินค่าเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน การเขียนลักษณะนี้จะต้องชี้แจงข้อเท็จริงว่าเป้นอย่างไร มีข้อผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันอย่างไร


 2. เพื่อแนะนำหรืออธิบายถึงขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น คำชี้แจงในการเลือกชมรมของนักเรียน การเขียนลักษณะนี้ต้องอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติ เรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นไปจนจบกระบวนการ


 3. เพื่อแสดงเหตุผล ความจำเป็น หรือข้อเท็จจริง ในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านเข้าใจ เช่น คำชี้แจงในการได้เข้ารับการปฐมนิเทศของนักเรียน ลักษณะนี้ต้องอ้างเหตุผลและความจำเป็นให้น่าเชื่อถือ
หลักในการเขียนคำชี้แจง

ในการเขียนคำชี้แจงนั้นมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้

 1. ต้องเขียนคำชี้แจงขยายความในเรื่องนั้นๆ โดยอาศัยหลักการ คือ มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเหมาะสม สนับสนุนอย่างหนักแน่น ไม่ใช่เขียนขึ้นมาลอยๆ


 2. ในการเขียนคำชี้แจงขยายความในตอนแรกให้หาเหตุผลข้อเท็จจริงมาสนับสนุนเรื่องที่จะเขียนชี้แจงนั้นก่อนและในตอนสุดท้ายให้มีข้อสรุปเสมอ


 3. การใช้ภาษาในการเขียนคำชี้แจงจะต้องมีถ้อยคำ ซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอมาใช้เสมอได้แก่คำว่า "เพราะว่า ..." "เพราะฉะนั้น..." "โดยที่..." "ฉะนั้น.."


 4. ถ้าคำชี้แจงนั้นมีเนื้อหามากให้เขียนเป็นข้อๆ เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่สับสน

  เรื่อง :
  เข้าชม : 29416
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155