แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร (ม.1 แผน 31) หน้า 2
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อ ก ข ค ง ข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


เฉลย
หน้าถัดไป