แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา (ป.4 แผน 40)จงบอกเวลาต่อไปนี้เป็นนาฬิกาและนาที