มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( 2546)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
คณะ
คะแนนต่ำสุด
คะแนนสูงสุด
คณะวิทยาศาสตร์
----------- วิชาเอกคณิตศาสตร์
134.06
170.43
----------- วิชาเอกเคมี
141.77
177.60
----------- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
157.10
178.64
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
156.73
180.82
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
----------- วิชาเอกเคมี
112.17
163.43
----------- วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
143.53
175.39
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตตาก
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
112.89
155.96
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น
----------- วิชาเอกเคมี
130.63
166.34
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
----------- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
111.98
165.41
คณะวิศวกรรมศาสตร์
----------- วิชาเอกวิศวกรรมโยธา
188.02
212.11
----------- วิชาเอกวิศวกรรมสำรวจ
173.76
206.59
----------- วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
194.51
242.92
----------- วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
199.09
233.21
----------- วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม - โทรคมนาคม
206.26
258.80
----------- วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
216.55
253.85
----------- วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
178.87
260.09
----------- วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - การผลิตเส้นใยสังเคราะห์
183.71
235.84
----------- วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
163.68
209.34
----------- วิชาเอกวิศวกรรมพลาสติก
177.61
244.12
----------- วิชาเอกวิศวกรรมเคมี
190.80
228.34
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
----------- วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
174.79
247.12
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
----------- วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
171.74
207.95
----------- วิชาเอกวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
145.81
211.03
----------- วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร
186.63
229.40
----------- วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
166.51
207.08
----------- วิชาเอกวิศวกรรมดินและน้ำ
130.92
219.32
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตภาคพายัพ
----------- วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
168.62
204.17
คณะบริหารธุรกิจ
----------- วิชาเอกการตลาด
189.94
250.56
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการสำนักงาน
186.38
228.58
----------- วิชาเอกการบัญชี
207.70
239.08
----------- วิชาเอกการเงิน
198.00
233.91
----------- วิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
198.43
242.62
----------- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
181.56
245.31
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
----------- วิชาเอกการตลาด - การตลาดระหว่างประเทศ
200.16
234.63
----------- วิชาเอกการบัญชี - การสอบบัญชี
199.66
231.58
----------- วิชาเอกการเงิน
194.51
226.63
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ
202.17
230.35
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
205.13
247.50
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทรัพยากรมนุษย์
189.37
218.28
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
----------- วิชาเอกการตลาด
182.99
221.78
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
180.91
252.31
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทรัพยากรมนุษย์
175.95
231.46
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข
----------- จักรวรรดิ วิชาเอกการบัญชี
189.72
254.55
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
191.05
255.05
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทั่วไป
176.63
228.34
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์
189.27
246.78
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
----------- วิชาเอกการบัญชี
199.30
240.91
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทั่วไป
198.22
224.91
----------- วิชาเอกการตลาด
187.81
212.15
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์
182.28
230.48
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
174.31
228.00
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
187.72
240.18
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทั่วไป
186.76
225.35
----------- วิชาเอกการบัญชีทั่วไป
202.03
240.29
----------- วิชาเอกการตลาด - การบริหารการตลาด
183.69
241.34
----------- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
178.15
240.68
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตโชติเวช
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ
185.67
218.27
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตศาลายา
----------- วิชาเอกการตลาด
178.01
211.69
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศ
181.34
208.29
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
----------- วิชาเอกการบัญชี
172.36
223.53
----------- วิชาเอกการตลาด
162.66
200.82
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตเชียงราย
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
149.97
200.20
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตน่าน
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทั่วไป
121.59
176.73
----------- วิชาเอกการตลาด
115.77
182.00
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตตาก
----------- วิชาเอกการบัญชี
156.94
202.25
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
177.98
201.22
----------- วิชาเอกการตลาด
184.11
205.66
----------- วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทั่วไป
180.13
203.92
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสกลนคร
----------- วิชาเอกการบัญชี
160.42
200.05
----------- วิชาเอกการตลาด
168.29
191.27
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
----------- วิชาเอกการบัญชี
185.32
212.68
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
171.73
251.01
----------- วิชาเอกการบัญชี
161.64
206.28
----------- วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
164.77
194.35
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
181.96
218.68
----------- วิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน
174.24
217.36
----------- วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
250.94
307.08
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตโชติเวช
----------- วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153.26
207.83
----------- วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ์
169.28
197.00

คณะคหกรรมศาสตร์

----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย - อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
192.56
207.18
----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย - ออกแบบแฟชั่น
192.86
220.72
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
190.27
237.52
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ - ธุรกิจอาหาร
200.30
230.59
----------- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
185.67
216.50
----------- วิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก - การศึกษาปฐมวัย
181.08
194.04
คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย - ธุรกิจเสื้อผ้า
175.67
209.77
----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย
175.93
207.14
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ - ธุรกิจอาหาร
188.10
214.40
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
183.27
202.05
----------- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา - ธุรกิจงานประดิษฐ์
164.46
201.40
----------- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
161.82
183.06
คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพระนครใต้
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
175.78
194.61
----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย
143.44
176.82
----------- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
145.88
189.09
----------- วิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
149.89
174.93
คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตโชติเวช
----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย
152.62
180.28
----------- วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย - ออกแบบแฟชั่น
174.51
226.84
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
172.91
213.10
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ - พัฒนาผลิตภัณฑ์
155.12
200.11
----------- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
147.64
188.35
คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตาก
----------- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
132.09
171.33
----------- วิชาเอกอาหารและโภชนาการ - ธุรกิจอาหาร
132.73
184.34
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์
275.86
323.06
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
308.88
348.81
----------- วิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตร
272.84
318.89
----------- วิชาเอกเกษตรศึกษา
279.15
303.61
----------- วิชาเอกเกษตรกลวิธาน
272.92
368.47
----------- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
305.99
348.74
----------- วิชาเอกประมง
284.80
325.99
----------- วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
289.99
325.75
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
306.40
342.63
----------- วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
299.99
327.48
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชสวน
268.93
311.49
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชไร่นา
269.48
301.27
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
296.88
335.98
----------- วิชาเอกประมง
280.04
321.02
----------- วิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตร
270.60
307.54
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตจันทบุรี
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชสวน
255.34
297.74
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์ - สัตวศาสตร์ทั่วไป
266.62
312.40
----------- วิชาเอกประมง
257.44
281.30
----------- วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
287.56
343.37
----------- วิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตร
204.04
318.42
----------- วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
260.41
315.89
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตน่าน
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชสวน
246.27
293.27
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชไร่นา
209.06
311.89
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
242.79
323.74
----------- วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
260.10
327.00
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตสกลนคร
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
241.06
307.66
----------- วิชาเอกประมง
235.61
296.87
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตสุรินทร์
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชสวน
203.68
273.90
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์ - พืชไร่นา
221.21
256.45
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
235.85
298.79
----------- วิชาเอกประมง
201.72
296.99
----------- วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
223.58
300.83
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์
267.63
314.50
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
246.44
311.19
----------- วิชาเอกวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
281.91
341.33
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
240.43
301.85
----------- วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
193.71
255.66
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
----------- วิชาเอกสัตวศาสตร์
189.01
295.50
----------- วิชาเอกพืชศาสตร์
236.62
276.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
----------- วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
233.44
305.09
----------- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทางทะเล
226.85
323.36
----------- วิชาเอกอุตสาหกรรมประมง
231.36
318.30
----------- วิชาเอกการจัดการประมง
200.12
304.73
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
248.32
304.84
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สอบวิทย์กายฯ*
254.27
300.56
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สอบวิทย์กายฯ*
259.79
300.79
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สอบวิทย์กายฯ*
242.38
276.09
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
----------- วิชาเอกการท่องเที่ยว
197.87
243.46
----------- วิชาเอกการโรงแรม
209.02
244.34
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
----------- วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
198.13
256.04
----------- วิชาเอกภาษาจีน
202.05
232.33
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
196.45
237.03
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
201.46
234.23
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
174.85
214.52
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
163.85
208.11
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตตาก
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
107.83
183.66
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
127.98
227.21
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุรินทร์
----------- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
118.60
189.14
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
----------- วิชาเอกการท่องเที่ยว
184.11
216.51
----------- วิชาเอกการโรงแรม
188.95
233.56
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
----------- วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
237.29
271.79

หมายเหตุ ** หมายถึง --เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ หลักสูตร พ.ศ.2524
    เรื่อง : คะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
    เข้าชม : 391
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155