กิจกรรมที่ 1 เรื่อง อนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (ม.1 แผน 2)
ให้นักรียนทำการทดลองตามขั้นตอนในใบกิจกรรมนี้หน้าถัดไป