แบบฝึกทักษะเรื่อง มุม ส่วนของเส้นตรง และเส้นขนาน (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.6


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อ 1 - 10 เรื่อง การแบ่งครึ่งของเส้นตรง

ข้อ 11 - 25 เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง

 

Advertisement

1. ข้อใดมีลักษณะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงด้วยวงเวียนที่ถูกต้อง
   
   
   
   

2. มุมขนาดใด เมื่อแบ่งครึ่งมุมแล้วจะมีมุมเป็นมุมแหลม
 มุมป้าน  
 มุมตรง  
 มุมกลับ  
 ถูกหมดทุกข้อ  

3. จากภาพที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งเส้นตรงโดยการใช้วงเวียน รัศมีของวงเวียนเป็นอย่างไร

 รัศมียาวเท่ากัน  
 รัศมีครั้งแรกยาวกว่าครั้งที่ 2  
 รัศมีครั้งแรกสั้นกว่าครั้งที่สอง  
 ถูกทั้งข้อ ก, ข และ ค  

4. เส้นตรง AB ยาว 10 เซนติเมตร ต้องการแบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน โดยการใช้วงเวียน จะต้องปฏิบัติตามข้อใด
 รัศมีของวงเวียนเท่ากันทุกครั้ง  
 รัศมีของวงเวียนทุกครั้งไม่เท่ากัน  
 แบ่งเส้นตรงออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กันก่อน  
 แบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน พร้อมๆ กัน  

5. รูปใดแสดงว่า กข ถูกแบ่งครึ่ง
   
   
   
   

Advertisement
Advertisement

6. มุมใดมีขนาดเป็น 2 เท่าของมุมที่กำหนดให้

   
   
   
   

7. มุมใดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่กำหนดให้

   
   
   
   

8. มุม กขค มีขนาด 180 องศา เมื่อแบ่งครึ่งมุมแล้ว จะมีขนาดตรงตามภาพในข้อใด
   
   
   
   

9.
 15 องศา  
 30 องศา  
 45 องศา  
 60 องศา  

10. จากรูป เป็นการสร้างแบ่ง AB ออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆ กัน

 2 ส่วน  
 3 ส่วน  
 4 ส่วน  
 5 ส่วน  

11. เส้นขนานคู่หนึ่งมีเส้นตัดขวางเส้นตรงที่สั้นที่สุด จะทำมุมกี่องศากับเส้นคู่ขนาน
 45 องศา  
 60 องศา  
 90 องศา  
 120 องศา  

12. จากภาพ เส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด

 

  
 

  
 

  
 

  

13. จากภาพ มุมคู่ใดเป็นมุมแย้ง

 

  
 

  
 

  
 

  

14. จากภาพ มุมใดเป็นมุมแย้งที่ขนานกัน

 

  
 

  
 

  
 

  

15.
 เพราะเป็นมุมแย้ง  
 เพราะเป็นมุมตรงข้าม  
 เพราะเป็นมุมประชิด  
 เพราะเป็นมุมประกอบ 1 มุมฉาก  

16. จากรูป ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

  
 

  
 

  
 

  

17. AB // CD  มุม  BCD  มีขนาดกี่องศา

 
 38 องศา  
 40 องศา  
 52 องศา  
 60 องศา  

18. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

 

  
 

  
 

  
 

  

19. ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19 - 24
มุมคู่ใดเป็นมุมแย้ง
 

  
 

  
 

  
 

  

20.
 30º  
 40º  
 50º  
 60º  

21. มุมคู่ใด มีขนาดเท่ากัน
 

  
 

  
 

  
 

  

22. มุมคู่ใด รวมกันได้ 180º
 

  
 

  
 

  
 

  

23. มุม 6 เท่ากับมุมใดบ้าง
 

  
 

  
 

  
 

  

24.
 140º  
 180º  
 220º  
 360º  

25.
 30º  
 60º  
 70º  
 90º  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 8246
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155