ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
   

แบบทดสอบ การอ่าน (ม.1)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

 

1. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

การกระทำของเภสัชกรตรงกับสำนวนว่าอะไร
 ขายผ้าเอาหน้ารอด  
 น้ำขึ้นให้รีบตัก  
 เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง  
 เข้าเมืองตาหลิ่ว   ต้องหลิ่วตาตาม  

2. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

เหตุใดเภสัชกรจึงเลิกล้มการขายยาดีๆ
 ขายยาดีไม่มีกำไร  
 ยาดีมีราคาแพง  
 ชาวบ้านไม่นิยมยาดี  
 ประสบกับความขาดทุน  

3. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านเป็นคนอย่างไร
 เป็นคนทันสมัย  
 ทำตามใจตนเอง  
 ยึดมั่นในความเชื่อเก่าๆ  
 มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่ำ  

4. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

หน่วยงานใดควรดูแลและแก้ไขเรื่องนี้
 กระทรวงพาณิชย์  
 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 กระทรวงศึกษาธิการ  

5. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

วิธีใดเหมาะสมที่สุดที่จะแก้ไขเหตุการณ์
 ปิดร้านขายยาของเภสัชกรคนนี้  
 ขอร้องผู้ขายยางดขายยาบำรุงกำลัง  
 จับกุมผู้ขายยาในหมู่บ้านนี้ทั้งหมด  
 ให้การศึกษาและแนะนำการใช้ยา  

6. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8

   "อันว่าวิชาเป็นความงามยิ่งของคน เป็นคลังที่มิดชิด วิชาทำสิ่งที่พึงใจให้เรา คือให้เกิดชื่อเสียงและความสุข"

ข้อความที่กล่าวมานี้มีความหมายใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด
 วิชาเปรียบเหมือนสินค้า  
 วิชาเปรียบเหมือนวิทยายุทธ์  
 วิชาเหมือนเหมือนแก้วสารพัดนึก  
 วิชาเหมือนทรัพย์ค่านับแสน  

7. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8

   "อันว่าวิชาเป็นความงามยิ่งของคน เป็นคลังที่มิดชิด วิชาทำสิ่งที่พึงใจให้เรา คือให้เกิดชื่อเสียงและความสุข"

ข้อความนี้ป็นประเภทใด
 คำขวัญ  
 โฆษณา  
 ประกาศ  
 โอวาท  

8. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8

   "อันว่าวิชาเป็นความงามยิ่งของคน เป็นคลังที่มิดชิด วิชาทำสิ่งที่พึงใจให้เรา คือให้เกิดชื่อเสียงและความสุข"

สิ่งใดซ่อนอยู่ในคลัง
 ความงาม  
 ความรู้  
 ความสุข  
 ชื่อเสียง  

9. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 - 10

"มนุษย์พึงสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะ พึงรักษาอวัยวะเพื่อชีวิต และสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะ"

สิ่งใดที่มีความสำคัญที่สุดของมนุษย์
 ชีวิต  
 อวัยวะ  
 สัจจะ  
 ทรัพย์สิน  

10. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 - 10

"มนุษย์พึงสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะ พึงรักษาอวัยวะเพื่อชีวิต และสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะ

ผู้กล่าวข้อความนี้เป็นคนอย่างไร
 เบื่อหน่ายต่อชีวิต  
 ท้อแท้การทำงาน  
 เคร่งครัดในศาสนา  
 ยึดมั่นในความจริง  

11. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - 13

   ความรู้เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนคุณธรรมเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

ข้อความนี้กล่าวในลักษณะใด
 เปรียบเทียบ  
 ยกตัวอย่าง  
 แสดงความคิดเห็น  
 ชี้แจงข้อเท็จจริง  

12. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - 13

   ความรู้เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนคุณธรรมเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

ถ้าเปรียบความรู้เหมือนเครื่องยนต์ คุณธรรมควรจะเปรียบได้กับสิ่งใด
 หัวเรือ  
 สมอเรือ  
 


"ดาวหางฮัลเลย์" (Halley's Comet) คือดาวหางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดดวงหนึ่ง ในอดีตมันเคยสร้างความสะพรึงกลัวไปทั่วโลก บางคนถึงขนาดเรียกขานมันว่าเป็น "ทูตมรณะแห่งจักรวาล" แต่เมื่อความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของมนุษย์พัฒนาขึ้น ดาวหางฮัลเลย์ก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไป ปัจจุบันกลับกลายเป็นมีผู้คนมากมายที่เฝ้ารอชมการกลับมาเยือนโลกอีกครั้งของดาวหางดวงนี้


"ดาวหาง" (Comet) คือ วัตถุท้องฟ้า (Astronomical object) ชนิดหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นก้อนน้ำแข็งสกปกรกที่ประกอบขึ้นจากน้ำแข็ง, คาร์บอนไดออกไซด์, มีเทน, แอมโมเนีย, ฝุ่น และหิน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตร ถิ่นกำเนิดของดาวหางอยู่บริเวณ เมฆออร์ต (Oort cloud) หรือชายขอบอันห่างไกลของระบบสุริยะ


แต่เมื่อดาวหางโคจรเข้าสู่ระบบสุริยะชั้นในตามแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ ความร้อนของดวงอาทิตย์จะระเหิดใจกลางของก้อนน้ำแข็งหรือ นิวเคลียส (Nucleus) ให้กลายเป็นไอ เมื่อไอไปเกาะกลุ่มกับฝุ่นผงในอวกาศจะเกิดม่านทรงกลมหรือ โคมา (Coma) ล้อมรอบนิวเคลียสของดาวหางไว้ แต่ ลมสุริยะ (Solar wind) ที่ปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นั้นจะผลักดันให้โคมาพุ่งสวนกับทิศทางการโคจรของดาวหาง จึงทำให้มองเห็นส่วนหางของดาวหางเป็นเส้นทอดยาวออกไป


แผ่นแกะสลักอักษรคูนิฟอร์มของชาวบาบิโลนเรื่องการพบดาวหาง ซึ่งภายหลังเชื่อว่าเป็นดวงเดียวกับดาวหางฮัลเลย์
ดาวหางฮัลเลย์ก็เป็นดาวหางดวงหนึ่งในระบบสุริยะเช่นกัน แต่มันเป็น ดาวหางคาบสั้น (Short-period comets) หรือดาวหางที่มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยกว่า 200 ปี จึงทำให้มันโคจรเข้าใกล้โลกบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นมันยังมีขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นจากโลกได้ด้วยตาเปล่า จึงทำให้ดาวหางฮัลเลย์เป็นที่รู้จักมากกว่าดาวหางดวงอื่นๆ


"เอ็ดมันด์ ฮัลเลย์" (Edmond Halley) นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ค้นพบว่า ดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในปี ค.ศ.1531, 1607 และ 1682 เป็นดาวหางดวงเดียวกัน และเขายังทำนายการปรากฏให้เห็นของดาวหางดวงนี้อีกครั้งในปี ค.ศ.1759 ได้อย่างถูกต้อง จึงเรียกดาวหางดวงนี้ว่า "ดาวหางฮัลเลย์" ตามชื่อของเขา ซึ่งถือเป็นดาวหางดวงแรกที่มนุษย์คำนวณคาบการโคจรได้ นั่นก็คือประมาณ 75-76 ปี


แท้จริงแล้วมีผู้สังเกตพบและจดบันทึกถึงดาวหางฮัลเลย์ไว้ตั้งแต่เมื่อ 240 ปีก่อนคริสต์ศักราช ผู้สังเกตพบมีทั้งชาวจีน ชาวยุโรป ชาวบาบิโลน แต่ขณะนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นดาวหางดวงเดียวกัน และมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ลักษณะใด หรือมีคาบการโคจรเท่าใด จนกระทั่งเอ็ดมันด์ ฮัลเลย์ เป็นผู้พิสูจน์ได้ในปี ค.ศ.1705


(บน) ภาพถ่ายดาวหางฮัลเลย์เมื่อปี ค.ศ.1910
(ล่าง) ภาพถ่ายดาวหางฮัลเลย์เมื่อปี ค.ศ.1986
แม้ฮัลเลย์จะเสียชีวิตไปก่อนจะถึงปี ค.ศ.1759 ที่ดาวหางฮัลเลย์กลับมาเยือนจริงดังที่เขาทำนาย แต่ความรู้ที่เขาทิ้งเป็นมรดกไว้ ก็ทำให้นักดาราศาสตร์รุ่นหลังสามารถทำนายได้ว่าดาวหางฮัลเลย์จะกลับมาเยือนอีกครั้งในปี ค.ศ.1835 จนกระทั่งในปี ค.ศ.1910 นักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวหางฮัลเลย์จะเฉียดเข้าใกล้โลกของเราอย่างมาก และวิตกกันว่าส่วนหางของดาวหางฮัลเลย์ซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซพิษจะโคจรผ่านโลก แล้วทำให้สิ่งมีชีวิตล้มตายจนหมดโลก


ดาวหางฮัลเลย์เริ่มปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่าในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1910 ความแตกตื่นของชาวโลกขณะนั้น (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย) ถึงขนาดมีความพยายามจะฆ่าหญิงพรหมจรรย์เพื่อสังเวยดาวหาง ผู้คนพากันสวดมนต์อ้อนวอน กักตุนหน้ากากกันก๊าซพิษ หรือใช้ห่วงยางเป่าลมเพื่อเก็บอากาศบริสุทธิไว้ใช้ในช่วงที่ดาวหางโคจรผ่านโลก


แต่แล้วเมื่อถึงวันที่ 20 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ดาวหางฮัลเลย์โคจรเข้าใกล้โลกที่สุด (ห่างประมาณ 0.15 AU) ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดหายนะใดๆ ขึ้น ก๊าซส่วนหางของดาวหางฮัลเลย์ซึ่งมีความเบาบางอย่างมาก ไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเข้ามาได้ ดาวหางฮัลเลย์จึงโคจรผ่านโลกไปเหมือนดังเช่นที่ผ่านๆ มา แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีผู้ถ่ายภาพดาวหางฮัลเลย์เอาไว้ได้


ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับดาวหางฮัลเลย์อีกต่อไป การมาเยือนของดาวหางฮัลเลย์จึงกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งใน 75-76 ปีต่อไป ซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นจริงในปี ค.ศ.1986 และเป็นครั้งล่าสุดที่ดาวหางฮัลเลย์ได้เดินทางมาเยือนโลก ส่วนครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2061 หรืออีก 47 ปีข้างหน้า


จากวิทยาการด้านดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้ทราบว่า ดาวหางฮัลเลย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 กิโลเมตร มีมวล 2.2×1014 กิโลกรัม มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 75.3 ปีต่อรอบ โดยโคจรเป็นวงรี จุดที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดอยู่ห่างประมาณ 35.1 AU หรือเลยจากดาวเนปจูน (Neptune) ออกไปอีก และจุดที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอยู่ห่างประมาณ 0.58 AU หรืออยู่ระหว่างดาวศุกร์ (Venus) กับดาวพุธ (Mercury)


วงโคจรของดาวหางฮัลเลย์เป็นวงรีอย่างชัดเจน ในปี ค.ศ.2024 จะโคจรออกไปห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด แล้วจะเริ่มวกกลับเข้ามาหาดวงอาทิตย์อีกครั้ง โดยจะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในปี ค.ศ.2061


การโคจรมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่าของดาวหางฮัลเลย์ทำให้มันกลายมาเป็นเพื่อนสนิทของโลก ทุกวันนี้มีหลายคนที่กำลังเฝ้ารอดูและถ่ายภาพการกลับมาอีกครั้งของดาวหางฮัลเลย์ เพราะมันเป็นดาวหางคาบสั้นเพียงดวงเดียวที่มนุษย์มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และยังเป็นดาวหางที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียงดวงเดียวเท่านั้นที่สามารถโคจรกลับมาเยือนเป็นครั้งที่สองได้ในช่วงชีวิตของคนๆ หนึ่ง
  
 นายท้ายเรือ  

13. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - 13

   ความรู้เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนคุณธรรมเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

ข้อความนี้อาจสรุปได้ว่าอย่างไร
 ความรู้คู่ชีวิต  
 ความรู้คู่ความดี  
 ความรู้คู่ความเจริญ  
 ความรู้คู่ยานยนต์  

14. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 15

   วิวัฒนาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก้าวหน้ามาก แม้แต่เครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเครื่องวัดชีพจร และเครื่องวัดความดันโลหิตก็ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถพกติดตัวไปด้วยได้ และกดสวิตช์เปิดใช้ได้ทันที เมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย

ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด
 ข่าว  
 โฆษณา  
 คำชี้แจง  
 บทความ  

15. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 15

   วิวัฒนาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก้าวหน้ามาก แม้แต่เครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเครื่องวัดชีพจร และเครื่องวัดความดันโลหิตก็ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถพกติดตัวไปด้วยได้ และกดสวิตช์เปิดใช้ได้ทันที เมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย

ข้อความนี้พูดถึงเรื่องอะไร
 วิธีใช้เครื่องมือ  
 ประเภทของเครื่องมือ  
 การพกพาเครื่องมือ  
 ความก้าวหน้าของเครื่องมือ  

16. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

ข้อใดใช้ ฯ ผิด
 วัดสุทัศน์ ฯ  
 สะพานพุทธ ฯ  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ  
 นายธเนศน์ เสนีวงศ์ ฯ  

17. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

พิธีโล้ชิงช้าเป็นของศาสนาใด
 ฮินดู  
 พุทธ  
 คริสต์  
 ไม่เกี่ยวกับศาสนา  

18. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

พิธีโล้ชิงช้านี้ยกเลิกไปเมื่อไร เพราะเหตุใด
 สมัย ร.5 เพราะเป็นเรื่องของพราหมณ์  
 สมัย ร.6 เพราะเห็นว่าโบราณล้าสมัย  
 สมัย ร.7 เพราะเห็นว่าเป็นอันตราย  
 สมัย ร.8 เพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง  

19. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

เสาชิงช้าที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ยังคงมีส่วนประกอบอย่างไร
 เต็มบริบูรณ์  
 เหลือแต่เสา  
 เหลือแต่ไม้กระดาน  
 เหลือแต่ตัวชิงช้า  

20. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

เรื่องเสาชิงช้านับว่าเป็นความรู้ด้านใด
 เกร็ดวรรณคดี  
 เกร็ดประวัติศาสตร์  
 มรดกไทย  
 ประเพณีไทย  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 30237 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved