แบบทดสอบ การอ่าน (ม.1)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

การกระทำของเภสัชกรตรงกับสำนวนว่าอะไร
 ขายผ้าเอาหน้ารอด  
 น้ำขึ้นให้รีบตัก  
 เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง  
 เข้าเมืองตาหลิ่ว   ต้องหลิ่วตาตาม  

2. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

เหตุใดเภสัชกรจึงเลิกล้มการขายยาดีๆ
 ขายยาดีไม่มีกำไร  
 ยาดีมีราคาแพง  
 ชาวบ้านไม่นิยมยาดี  
 ประสบกับความขาดทุน  

3. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านเป็นคนอย่างไร
 เป็นคนทันสมัย  
 ทำตามใจตนเอง  
 ยึดมั่นในความเชื่อเก่าๆ  
 มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่ำ  

4. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

หน่วยงานใดควรดูแลและแก้ไขเรื่องนี้
 กระทรวงพาณิชย์  
 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 กระทรวงศึกษาธิการ  

5. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5

   เภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเรียนจบจึงไปตั้งร้านขายยา ขายเฉพาะยาดีๆ ไม่ขายยากล่อมประสาท เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ ชาวบ้านจึงมองว่าเขาเป็นคนประหลาดเลยไม่ซื้อยาจากร้านของเขา จนทำให้เขาเกือบล้มละลาย เขาจึงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยการขายยาที่ชาวบ้านนิยม

วิธีใดเหมาะสมที่สุดที่จะแก้ไขเหตุการณ์
 ปิดร้านขายยาของเภสัชกรคนนี้  
 ขอร้องผู้ขายยางดขายยาบำรุงกำลัง  
 จับกุมผู้ขายยาในหมู่บ้านนี้ทั้งหมด  
 ให้การศึกษาและแนะนำการใช้ยา  

6. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8

   "อันว่าวิชาเป็นความงามยิ่งของคน เป็นคลังที่มิดชิด วิชาทำสิ่งที่พึงใจให้เรา คือให้เกิดชื่อเสียงและความสุข"

ข้อความที่กล่าวมานี้มีความหมายใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด
 วิชาเปรียบเหมือนสินค้า  
 วิชาเปรียบเหมือนวิทยายุทธ์  
 วิชาเหมือนเหมือนแก้วสารพัดนึก  
 วิชาเหมือนทรัพย์ค่านับแสน  

7. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8

   "อันว่าวิชาเป็นความงามยิ่งของคน เป็นคลังที่มิดชิด วิชาทำสิ่งที่พึงใจให้เรา คือให้เกิดชื่อเสียงและความสุข"

ข้อความนี้ป็นประเภทใด
 คำขวัญ  
 โฆษณา  
 ประกาศ  
 โอวาท  

8. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8

   "อันว่าวิชาเป็นความงามยิ่งของคน เป็นคลังที่มิดชิด วิชาทำสิ่งที่พึงใจให้เรา คือให้เกิดชื่อเสียงและความสุข"

สิ่งใดซ่อนอยู่ในคลัง
 ความงาม  
 ความรู้  
 ความสุข  
 ชื่อเสียง  

9. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 - 10

"มนุษย์พึงสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะ พึงรักษาอวัยวะเพื่อชีวิต และสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะ"

สิ่งใดที่มีความสำคัญที่สุดของมนุษย์
 ชีวิต  
 อวัยวะ  
 สัจจะ  
 ทรัพย์สิน  

10. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 - 10

"มนุษย์พึงสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะ พึงรักษาอวัยวะเพื่อชีวิต และสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะ

ผู้กล่าวข้อความนี้เป็นคนอย่างไร
 เบื่อหน่ายต่อชีวิต  
 ท้อแท้การทำงาน  
 เคร่งครัดในศาสนา  
 ยึดมั่นในความจริง  

11. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - 13

   ความรู้เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนคุณธรรมเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

ข้อความนี้กล่าวในลักษณะใด
 เปรียบเทียบ  
 ยกตัวอย่าง  
 แสดงความคิดเห็น  
 ชี้แจงข้อเท็จจริง  

12. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - 13

   ความรู้เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนคุณธรรมเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

ถ้าเปรียบความรู้เหมือนเครื่องยนต์ คุณธรรมควรจะเปรียบได้กับสิ่งใด
 หัวเรือ  
 สมอเรือ  
 หางเสือเรือ  
 นายท้ายเรือ  

13. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - 13

   ความรู้เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนคุณธรรมเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

ข้อความนี้อาจสรุปได้ว่าอย่างไร
 ความรู้คู่ชีวิต  
 ความรู้คู่ความดี  
 ความรู้คู่ความเจริญ  
 ความรู้คู่ยานยนต์  

14. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 15

   วิวัฒนาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก้าวหน้ามาก แม้แต่เครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเครื่องวัดชีพจร และเครื่องวัดความดันโลหิตก็ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถพกติดตัวไปด้วยได้ และกดสวิตช์เปิดใช้ได้ทันที เมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย

ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด
 ข่าว  
 โฆษณา  
 คำชี้แจง  
 บทความ  

15. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 15

   วิวัฒนาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก้าวหน้ามาก แม้แต่เครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเครื่องวัดชีพจร และเครื่องวัดความดันโลหิตก็ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถพกติดตัวไปด้วยได้ และกดสวิตช์เปิดใช้ได้ทันที เมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย

ข้อความนี้พูดถึงเรื่องอะไร
 วิธีใช้เครื่องมือ  
 ประเภทของเครื่องมือ  
 การพกพาเครื่องมือ  
 ความก้าวหน้าของเครื่องมือ  

16. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

ข้อใดใช้ ฯ ผิด
 วัดสุทัศน์ ฯ  
 สะพานพุทธ ฯ  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ  
 นายธเนศน์ เสนีวงศ์ ฯ  

17. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

พิธีโล้ชิงช้าเป็นของศาสนาใด
 ฮินดู  
 พุทธ  
 คริสต์  
 ไม่เกี่ยวกับศาสนา  

18. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

พิธีโล้ชิงช้านี้ยกเลิกไปเมื่อไร เพราะเหตุใด
 สมัย ร.5 เพราะเป็นเรื่องของพราหมณ์  
 สมัย ร.6 เพราะเห็นว่าโบราณล้าสมัย  
 สมัย ร.7 เพราะเห็นว่าเป็นอันตราย  
 สมัย ร.8 เพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง  

19. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

เสาชิงช้าที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ยังคงมีส่วนประกอบอย่างไร
 เต็มบริบูรณ์  
 เหลือแต่เสา  
 เหลือแต่ไม้กระดาน  
 เหลือแต่ตัวชิงช้า  

20. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16 - 20

   "ถ้าใครเคยผ่านแถววัดสุทัศน์ฯ คงเคยเห็นว่าใกล้กับเขตกำแพงวัดมีเสาสีแดงต้นใหญ่ตั้งอยู่คู่หนึ่ง เสาคู่นี้แหละที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธิตรียัมปวายของพราหมณ์
   พิธีโล้ชิงช้านี้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พิธีที่ว่านี้ใช้ซุงทั้งต้นผูกเชือกโยงลงมาจากด้านบน โดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอยู่บนปลายซุงทั้งสองด้าน ใช้ช้างจากโรงช้างหลวงมาดันซุงให้โล้ไปมาจนสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ
   พระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพราะมีหลายครั้งที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตกลงมาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเสาชิงช้าและถือเป็นโบราณสถาน

เรื่องเสาชิงช้านับว่าเป็นความรู้ด้านใด
 เกร็ดวรรณคดี  
 เกร็ดประวัติศาสตร์  
 มรดกไทย  
 ประเพณีไทย  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 46421
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155