ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
   

แบบทดสอบ อักษรนำ (ม.1)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

 

1. สื่อสิ่งใดที่ต้องการใช้การอ่าน
 โทรทัศน์  
 วิทยุ  
 หนังสือพิมพ์  
 ภาพยนตร์  

2. สารชนิดใดที่ให้รสทางอารมณ์มากที่สุด
 ข่าว  
 เพลง  
 บทความ  
 เรียงความ  

3. ข้อใดคือตัวภาษา
 ถ้อยคำ  
 ตัวอักษร  
 ตัวสื่อ  
 เครื่องหมายสัญลักษณ์  

4. ข้อใดผิดลักษณะของคำอักษรนำ
 พยัญชนะต้น 2 ตัว  
 ใช้สระตัวเดียวกัน  
 อ่านออกเสียง 1 หรือ 2 พยางค์  
 อ่านเสียงวรรณยุกต์ตามพื้นเสียงพยัญชนะตัวตาม  

5. พยัญชนะในข้อใดที่ถูกใช้เป็นอักษรนำ
 อักษรกลาง  
 อักษรสูง  
 อักษรต่ำ  
 ข้อ 1 และ 2  

6. พยัญชนะในข้อใดที่ถูกใช้เป็นตัวอักษรตาม
 อักษรต่ำ  
 อักษรต่ำคู่  
 อักษรต่ำเดี่ยว  
 อักษรกลาง  

7. พยัญชนะในข้อใดเป็นอักษรต่ำเดี่ยวทุกตัว
 ก ข ค ฆ ง จ  
 ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ  
 ง ญ ณ น ม ย  
 ร ล ว ศ ษ ส  

8. พยัญชนะอักษรต่ำในข้อใดที่ไม่ถูกใช้เป็นตัวอักษรตาม
 ณ ฬ  
 น ม  
 ง ญ  
 ว ย  

9. ข้อใดที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทุกคำ
 ดวงจิตพิสุทธิ์เพริศแพร้ว  
 สิ้นแล้วกิเลสเหตุหมอง  
 บุญเกื้อเอื้อตอบปลอบปอง  
 เพื่อผองเพื่อนมนุษย์หลุดพ้น  

10. ข้อใดที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทุกคำ
 สาวสวยรวยเสน่ห์เล่ห์ล้ำ  
 สวยขำขาวผิวฉาบฉาย  
 หลงรักเลยปลื้มลืมตาย  
 ใจหายไม่อยากจากจร  

11. ข้อใดที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง กลาง ต่ำ
 รถไฟแล่นชึ่กชั่กตามรางทอด  
 แล้วจอดสถานีที่ไกลใกล้  
 ผ่านทุ่งถ้ำเขาเขินเนินพุ่มไม้  
 จึงรื่นรมย์เริงใจได้นั่งรถ  

12. ข้อใดอ่านออกเสียงเป็นคำอักษรนำทั้ง 2 คำ
 จมูก ฉลอง  
 สมอง สกล  
 จรวย จรวด  
 ผลิต ผกา  

13. ข้อใดเป็นอักษรนำทั้ง 2 คำ
 สภาพ สวรรค์  
 ไสว สมอง  
 สถาน สมุด  
 สกล สติ  

14. การเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 คน, สิ่ง 2 สิ่ง, พวก 2 พวก, หรือคณะ 2 คณะ โดยใช้รูป Comparative + than เช่น taller than, bigger than, more beautiful than เป็นต้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้


 1. เติม er ที่ท้าย Adjective แล้วเชื่อมด้วย than ระหว่างคุณศัพท์ขั้นกว่ากับนามที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น

  You are taller than I.
  คุณสูงกว่าผม

  Her house is larger than his.
  บ้านหล่อนใหญ่กว่าบ้านของเขา 2. คุณศัพท์บางตัว เมื่อนำมาใช้เพื่อแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าให้เติม more ข้างหน้าและเติม than ข้างหลัง เช่น

  Sri is more beautiful than her friend.
  ศรีสวยกว่าเพื่อนของหล่อน

  Her car is more expensive than yours.
  รถยนต์ของหล่อนแพงกว่าของคุณ 3. เมื่อต้องการจะเน้นความแตกต่างระหว่างน้อยกว่าและมากกว่าให้ชัดเจนขึ้น ให้เติม a little หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม much (หรือ very much) หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าตัวนั้นๆ เช่น

  Your homework is a little easier than mine.
  การบ้านของคุณง่ายกว่าของผมนิดหน่อย

  Iron is much cheaper than gold.
  เหล็กถูกกว่าทองคำมากทีเดียว 4. การเปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือคนสองคนที่มีข้อความว่า of the two, between the two หรือ between Jack and Jim เป็นต้น ให้ใช้ "the + คุณศัพท์ขั้นกว่า" เสมอ เช่น

  Of the two, John is the taller.
  ในระหว่าง 2 คน จอห์นสูงกว่า

  I am the cleverer of the two.
  ใน 2 คน ผมเป็นคนฉลาดกว่า 5. เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่า มาใช้เปรียบเทียบคำนามด้วยกันให้ใช้รูปประโยคดังนี้


  more
  +
  plural noun
  uncountable noun
  + than = ...มากกว่า
  fewer
  +
  plural noun
  (ใช้กับนามนับได้)
  + than = ...น้อยกว่า
  less
  +
  uncountable noun
  (ใช้กับนามนับไม่ได้)
  + than = ...น้อยกว่า


  There are more students in this room than in that room.
  มีนักศึกษาในห้องนี้มากกว่าในห้องนั้น

  There is more rain in July than in May.
  ในเดือนกรกฎาคมมีฝนมากกว่าในเดือนพฤษภาคม 6. คุณศัพท์ที่เป็นคำมาจากภาษาลาติน เมื่อต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่าไม่ต้องเติม er ส่วน than ใช้ to แทน เช่น


  junior to อ่อนกว่า senior to แก่กว่า
  anterior to ก่อนกว่า posterior to หลังกว่า
  prior to ก่อนกว่า, หน้ากว่า superior to เหนือกว่า, ยิ่งกว่า
  inferior to ด้อยกว่า, น้อยกว่า    


  I am junior to him.
  ผมอ่อนกว่าเขา

  My wife is senior to me.
  ภรรยาของผมแก่กว่าผม

  That event is posterior to this one.
  เหตุการณ์อันนั้นล่ากว่าเหตุการณ์อันนี้

  His strenght is inferior to yours.
  กำลังของเขาด้อยกว่าของคุณ 7. เมื่อนำเอาคุณศัพท์ขั้นกว่ามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง ให้บอกจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าไว้หน้าคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ตัวนั้นตลอดไป เช่น

  You are two centimetres taller than I.
  คุณสูงกว่าผม 2 เซนติเมตร

  She is five years younger than I.
  หล่อนอ่อนกว่าผม 5 ปี 8. การเปรียบเทียบขั้นกว่าที่มิได้เน้นลงไปว่า กว่าใคร หรือกว่าอะไร เป็นเพียงกล่าวรวมๆ กันไปว่ากว่าทุกคน หรือทุกๆ สิ่งให้ใช้

  Comparative degree + than any other + นามเอกพจน์


  Bangkok is more populous than any other province in Thailand.
  กรุงเทพมีพลเมืองมากกว่าจังหวัดใด ๆ ในประเทศไทย

  Suthep is cleverer than any other student in the class.
  สุเทพเป็นคนฉลาดกว่านักศึกษาคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน 9. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงสัดส่วนที่เพิ่มหรือลดลงตามกัน ซึ่งตรงกับสำนวนไทยว่า ยิ่ง..ยิ่ง..ให้ใช้รูปประโยคดังนี้

  the + comparative + subject + verb, the + comparative + subject + verb


  The more you learn, the wiser you will get.
  คุณยิ่งเรียนมากเท่าไร ก็ยิ่งจะฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

  The longer she waited, the angrier she became.
  ยิ่งคอยเธอนานเท่าไร เธอก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้น
 อยากสนุกต้องฉลอง  
 หนีหนาวอย่างฉลาด  
 ไฉนหยุดความชรา  
 ผลผลิตสู่ตลาด  

15. ข้อใดมีคำที่พยางค์หลังออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยางค์หน้า
 ชีวิตนี้สั้นนัก  
 บำเพ็ญตนให้มีค่า  
 อย่าประมาทในธรรม  
 นำตนให้พ้นทุกข์  

16. คำแผลงในข้อใดที่พยางค์หลังออกเสียงตามเสียงพยัญชนะต้นของพยางค์หน้า
 ตำรวจ  
 บำนาญ  
 ชำนิ  
 การเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 คน, สิ่ง 2 สิ่ง, พวก 2 พวก, หรือคณะ 2 คณะ โดยใช้รูป Comparative + than เช่น taller than, bigger than, more beautiful than เป็นต้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้


 1. เติม er ที่ท้าย Adjective แล้วเชื่อมด้วย than ระหว่างคุณศัพท์ขั้นกว่ากับนามที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น

  You are taller than I.
  คุณสูงกว่าผม

  Her house is larger than his.
  บ้านหล่อนใหญ่กว่าบ้านของเขา 2. คุณศัพท์บางตัว เมื่อนำมาใช้เพื่อแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าให้เติม more ข้างหน้าและเติม than ข้างหลัง เช่น

  Sri is more beautiful than her friend.
  ศรีสวยกว่าเพื่อนของหล่อน

  Her car is more expensive than yours.
  รถยนต์ของหล่อนแพงกว่าของคุณ 3. เมื่อต้องการจะเน้นความแตกต่างระหว่างน้อยกว่าและมากกว่าให้ชัดเจนขึ้น ให้เติม a little หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม much (หรือ very much) หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าตัวนั้นๆ เช่น

  Your homework is a little easier than mine.
  การบ้านของคุณง่ายกว่าของผมนิดหน่อย

  Iron is much cheaper than gold.
  เหล็กถูกกว่าทองคำมากทีเดียว 4. การเปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือคนสองคนที่มีข้อความว่า of the two, between the two หรือ between Jack and Jim เป็นต้น ให้ใช้ "the + คุณศัพท์ขั้นกว่า" เสมอ เช่น

  Of the two, John is the taller.
  ในระหว่าง 2 คน จอห์นสูงกว่า

  I am the cleverer of the two.
  ใน 2 คน ผมเป็นคนฉลาดกว่า 5. เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่า มาใช้เปรียบเทียบคำนามด้วยกันให้ใช้รูปประโยคดังนี้


  more
  +
  plural noun
  uncountable noun
  + than = ...มากกว่า
  fewer
  +
  plural noun
  (ใช้กับนามนับได้)
  + than = ...น้อยกว่า
  less
  +
  uncountable noun
  (ใช้กับนามนับไม่ได้)
  + than = ...น้อยกว่า


  There are more students in this room than in that room.
  มีนักศึกษาในห้องนี้มากกว่าในห้องนั้น

  There is more rain in July than in May.
  ในเดือนกรกฎาคมมีฝนมากกว่าในเดือนพฤษภาคม 6. คุณศัพท์ที่เป็นคำมาจากภาษาลาติน เมื่อต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่าไม่ต้องเติม er ส่วน than ใช้ to แทน เช่น


  junior to อ่อนกว่า senior to แก่กว่า
  anterior to ก่อนกว่า posterior to หลังกว่า
  prior to ก่อนกว่า, หน้ากว่า superior to เหนือกว่า, ยิ่งกว่า
  inferior to ด้อยกว่า, น้อยกว่า    


  I am junior to him.
  ผมอ่อนกว่าเขา

  My wife is senior to me.
  ภรรยาของผมแก่กว่าผม

  That event is posterior to this one.
  เหตุการณ์อันนั้นล่ากว่าเหตุการณ์อันนี้

  His strenght is inferior to yours.
  กำลังของเขาด้อยกว่าของคุณ 7. เมื่อนำเอาคุณศัพท์ขั้นกว่ามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง ให้บอกจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าไว้หน้าคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ตัวนั้นตลอดไป เช่น

  You are two centimetres taller than I.
  คุณสูงกว่าผม 2 เซนติเมตร

  She is five years younger than I.
  หล่อนอ่อนกว่าผม 5 ปี 8. การเปรียบเทียบขั้นกว่าที่มิได้เน้นลงไปว่า กว่าใคร หรือกว่าอะไร เป็นเพียงกล่าวรวมๆ กันไปว่ากว่าทุกคน หรือทุกๆ สิ่งให้ใช้

  Comparative degree + than any other + นามเอกพจน์


  Bangkok is more populous than any other province in Thailand.
  กรุงเทพมีพลเมืองมากกว่าจังหวัดใด ๆ ในประเทศไทย

  Suthep is cleverer than any other student in the class.
  สุเทพเป็นคนฉลาดกว่านักศึกษาคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน 9. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงสัดส่วนที่เพิ่มหรือลดลงตามกัน ซึ่งตรงกับสำนวนไทยว่า ยิ่ง..ยิ่ง..ให้ใช้รูปประโยคดังนี้

  the + comparative + subject + verb, the + comparative + subject + verb


  The more you learn, the wiser you will get.
  คุณยิ่งเรียนมากเท่าไร ก็ยิ่งจะฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

  The longer she waited, the angrier she became.
  ยิ่งคอยเธอนานเท่าไร เธอก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้น
  

17. คำในข้อใดที่ไม่อ่านแบบอักษรนำ
 ผลิต  
 ผลาหาร  
 สยาม  
 ศักราช  

18. คำแผลงในข้อใดที่ไม่อ่านเสียงตามพยางค์หน้า
 ดำริ  
 จำรัส  
 สำราญ  
 กำราบ  

19. ข้อใดไม่มีคำอักษรนำใช้ปนอยู่
 เคว้งคว้างใบไม้ปลิว  
 ร่วงละลิ่วปลิวไสว  
 หวังจิตถวิลไป  
 ดวงหทัยสุขสมาน  

20. ข้อใดมีคำอักษรนำใช้ปนอยู่
 หากคิดพินิจดู  
 ทุกอย่างอยู่ได้โดยธรรม  
 แรงร้อนฟอนไฟนำ  
 ชีพจักช้ำกว่าที่ควร  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 14681 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved